دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 74 نیاز ما به مدارا تنها در 17 های نامقبول اشتباهگرفت. ‌ یا اعتقادات وکنش دانیم و ‌ ها را اشتباه می ‌ هایی استکه آن ‌ ها و عادت ‌ بینی ‌ ارتباط با جهان شناختن، احترام به این یا آن ‌ رسمیت ‌ دوست نداریم. بنابراین، اساسِ این به خصوصیت و موفقیت دیگری نیست بلکه آگاهی از این واقعیت استکه گراستکه شهروندان آن از حقوق ‌ ی شمول ‌ دیگری عضوی از یکجامعه های سیاسی خود در ‌ برابر برخوردارند و هر فرد در آن در رابطه با مشارکت 18 قبال دیگران مسئولیتدارد. ی شمولِ ‌ صحبت از چنینکاری آسان و اجرای آن مشکل است. لازمه تنها فرهنگی سیاسی استکه ‌ ی مدنی نه ‌ ی شهروندان در جامعه ‌ برابر همه تفاوتی اشتباهگرفتهشوند بلکهچنین ‌ هایلیبرال با بی ‌ دهد نگرش ‌ اجازه نمی تواند به عمل درآید که بعضی شرایط واقعی برای آن ‌ شمولی تنها زمانی می ها، ‌ ی این شرایط، آموزشکاملاً فراگیر در مهدکودک ‌ ایجاد شود. از جمله ‌ ها با حمایتویژه از فرودستان استو نیز وجود فرصت ‌ مدارسو دانشگاه تر ‌ برابر برای دسترسی به بازار آزاد. اما در بستر کنونی، آنچه برای من مهم ی مدنی فراگیر استکه در آن حق برابر ‌ است، تصویری از یک جامعه شکلیدرستمکمل یکدیگرند. ‌ شهروندیو تنوع فرهنگی به تبار مسلمان ‌ برای نمونه، تا زمانیکه بخشچشمگیری از شهروندان ترک ی ‌ تریداشته باشند،عرصه ‌ آلمانبا وطنقبلیخودپیوندهایسیاسیمحکم ها محروم خواهد بود، ‌ های رأی از آرای اصلاحگر آن ‌ عمومی و صندوق ها در فرهنگ سیاسی حاکم ضروری ‌ ی ارزش ‌ آراییکه برای بسطگستره یمدنی، فرایندهایمکمل ‌ ها درجامعه ‌ دادن به اقلیت ‌ است. بدونمشارکت دردستهمپرورشیابند.مقصودمنازفرایندهای ‌ تواننددست ‌ دوگانه نمی های ‌ ی سیاسی نسبت به ادغامِ فرهنگ ‌ شدن جامعه ‌ دوگانه از یک سو باز

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2