دین در دنیای معاصر

75 های دینی و عرفی ‌ ی لزوم تعامل نگرش ‌ درباره ها، و از سوی دیگر، ‌ اقلیتِ بیگانه با حفظ حساسیت نسبت به تنوع آن ها به روی جامعه سیاسیکشور است، ‌ فرهنگ ‌ شدن متقابل این خرده ‌ باز ها اعضایخود را به مشارکتدرحیاتسیاسی آنجامعه در ‌ شکلیکه آن ‌ به سطحوسیع تشویقکنند. جو: ‌ گرایی رادیکالوسکولاریسمستیزه ‌ جنگفرهنگیمیانچندفرهنگی هایفلسفی ‌ فرض ‌ پیش عنوان اعضای یک ‌ برای پاسخ به این پرسشکه چگونه باید به خود به تنیده را ‌ توانیم این دو فرایند درهم ‌ ی پساسکولار بیندیشیم، می ‌ جامعه راهنمای خود قرار دهیم. دو حریف ایدئولوژیککه در مناقشات عمومیِ کنند که چگونه هر ‌ ندرت توجه می ‌ کنند، به ‌ این دوران با یکدیگر مقابله می ضرورت حفظ ‌ گرایان به ‌ فرهنگی ‌ فرایند با دیگری سازگار است.گروه چند کنندکه مدافع ‌ شوندوطرفدیگر را متهممی ‌ هایجمعیمتوسلمی ‌ هویت کهسکولارها اصرار ‌ «بنیادگراییدرطرفداریازروشنگری»هستند،درحالی ها بدون مصالحه باید در چهارچوبسیاسی موجود ادغام ‌ دارند که اقلیت های ‌ گرایانه» نسبتبه ارزش ‌ شوندوطرفمقابلرا به «خیانتچندفرهنگی کنند. در برخیکشورهایاروپاییگروهسومینیز ‌ اصلیروشنگریمتهممی کند. ‌ نقشمهمی را در این مناقشات بازی می ی نظام قضایی ‌ طرفانه ‌ گرایان» اصلاح بی ‌ هدف از مبارزات «چندفرهنگی های فرهنگی استکه خواهان رفتار ‌ کردن آن با ادعاهای اقلیت ‌ و سازگار کنیِ ‌ ها نسبتبهسیاست ادغام اجباریکه به ریشه ‌ برابر باخویشهستند. آن هاحکومتسکولار ‌ یآن ‌ گفته ‌ دهند. به ‌ شود،هشدار می ‌ ها منجر می ‌ فرهنگ یشهروندانِ برابر نباید چنان با اجبار پیش برد ‌ ها را در جامعه ‌ ادغام اقلیت

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2