دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 84 های ‌ های دینی از این قدرت برخوردارند که حساسیت ‌ اند، سنت ‌ ضعیف کننده بیانکنند. ‌ شکلی قانع ‌ بخشرا به ‌ اخلاقی و ادراکاتشهودیِ وحدت پسدشواری تحققسکولاریسم در این استکهشهروندانسکولار باید در ی ‌ یسیاستعمومیشهروندان مذهبیجامعه ‌ ی مدنی و در عرصه ‌ جامعه خود را همچونهمتایانی برابر بپذیرند. اگر شهروندان سکولار در مواجهه با شهروندانِ همتای خود در جامعه عنوان ‌ علتذهنیتدینیخود نباید به ‌ ها به ‌ فرضباشندکه آن ‌ دچار این پیش ها تا سطح ‌ عصر و مدرن جدیگرفته شوند، دوباره ارتباط آن ‌ مردمانی هم همزیستی پایین خواهند رفت و دیگر بنیانی وجود نخواهد داشت تا بر اساسآن یکدیگر را به رسمیتشناسند و بنابراینشهروندی مشترکمیان رود ‌ ها قوام خود را از دستخواهد داد. از شهروندان سکولار انتظار می ‌ آن که پیشاپیشاین احتمال را نادیده نگیرند که شایدحتی در گفتارهایدینی هایشهودی(ولوخالی از وضوح) بیابند، معناها و ‌ محتواهایبامعنا و فهم توانند ترجمه و بهگفتمانسکولار وارد شوند. ‌ هاییکه می ‌ فهم بنابراین، اگر قرار باشد که تمام این ماجراها ختم به خیر شود، طرفین، ی میان ایمان و دانش را ‌ هریک از دیدگاه خود، باید تفسیری از رابطه دهد آ گاه از تاریخ و موقفخود به زندگی در ‌ ها اجازه می ‌ بپذیرند که به آن کنار یکدیگر ادامه دهند.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2