دین در دنیای معاصر

87 های دینی و عرفی ‌ ی لزوم تعامل نگرش ‌ درباره نگاه کنید به نقد من [هابرماس] در: 27 H.P. Krüher (2007) Hirn als Subjekt? Philosophische Grenzfragen der Neurobiologie. Berlin: Akademie-Verlag, pp. 101-120 and pp. 263-304. های ‌ بینی ‌ هایی با جهان ‌ پوشان میان گروه ‌ ی اصلیِ جان رالز است که اجماع هم ‌ این مسئله 28 داند. ‌ متفاوت را برای پذیرش ماهیت هنجارین نظم قانونیِ جامعه ضروری می Politischer Liberalismus, pp. 219-264. 29 I. Buruma (2007) “Wer ist Tariq Ramadan”, in Th. Chervel & A. Seeliger (eds.) Islam in Europa. Frankfurt: Suhrkamp, pp. 88-110; B. Tibi, “Der Euro-Islam als Brücke zwischen Islam und Europa”, ibid, pp. 183-199. 30 J. Habermas (2005) Religion in der Öffentlichkeit. pp. 119-154. https://www.aasoo.org/fa/articles/3095 منبع:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2