دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 86 نگاهکنید به بحث من [هابرماس] و چارلز تیلور در: 17 J. Habermas (1993) Multikulturalismus und die Politik derAnerkennung. Frankfurt: Fischer; J. Habermas (1996) “Kampf umAnerkennung im demokratischen Rechtsstaat”, in J. Habermas (ed.) Die Einbeziehung des Anderen. Frankfurt: Suhrkamp, pp. 237276. یکاربرد عمومی دلیل، نگاهکنید به: ‌ درباره 18 J. Rawls (1998) Politischer Liberalismus. Frankfurt: Suhrkamp, pp. 312-366. 19 I. Buruma (2006) Murder in Amsterdam: The Death of Theo Van Gogh and the Limits of Tolerance. New York: Atlantic Books. (Carl Hanser Verlag), München, p. 34. 20 Timothy Garton Ash (2007) in Th. Chervel & A. Seeliger (eds.) Islam in Europa. Frankfurt: Suhrkamp, p. 45. 21 P. Bruckner (2007) Th. Chervel & A. Seeliger (eds.) Islam in Europa. Frankfurt: Suhrkamp, p. 67. 22 P. Bruckner, Islam in Europa, p. 62. ی اعضای آن اجتماعات، است زیرا ‌ ی اجتماعات، و نه همه ‌ گرایی ضامن برابری همه ‌ «چندفرهنگی کند.» نگاهکنید به: ‌ های خود را از ایشان سلب می ‌ ها برای ترک سنت ‌ آزادی آن B. Barry (2001) Culture and Equality. Cambridge: Polity; J. Habermas (2005) “Kulturelle Gleichbehandlung und die Grenzen des Postmodernen Liberalismus”, in J. Habermas (ed.) Zwischen Naturalismus und Religion. Frankfurt: Suhrkamp, pp. 279-323. 23 Murder in Amsterdam, p. 34. تناسب، به این سخنرانی معروف دونالد دیویدسون در سال ‌ ناپذیری یا عدم ‌ ی نقد قاطع این قیاس ‌ سابقه 24 گردد: ‌ برمی ۱۹۷۳ D. Davidson (2005) “On the very Idea of a Conceptual Scheme” (deutsch: Was ist eigentlich ein Begriffsschema?), in D. Davidson & R. Rorty (eds.) Wozu Wahrheit? Frankfurt: Suhrkamp, pp. 7-26. شود به محل تجمع اینگروه ناهمگون ‌ که در لندن منتشر میاستندپوینت ی جدید ‌ شاید مجله 25 از روشنفکران تبدیل شود. 26 Murder in Amsterdam, p. 34. های ‌ گوید: «مسلمانان مثل آدم ‌ گرایان چنین می ‌ ی این گروه از چپ ‌ بوروما در توصیف انگیزه های پیشرو در هلند هم ‌ شوند... حتی رواداری آدم ‌ ضدحالی هستند که سرزده در مهمانی ظاهر می شان ‌ طبعی ‌ دانیم و شوخ ‌ اعتماد می ‌ ها را قابل ‌ طور غریزی آن ‌ نامحدود نیست. رواداری باکسانیکه به کننده ‌ شان را نگران ‌ فهمیم آسان است... اما کاربرد این اصل درمورد افرادیکه سبک زندگی ‌ را می دانیم، بسیار دشوارتر است... .» ‌ می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2