دین در دنیای معاصر

91 گرا در ایران ‌ یسیاسی پسااسلام ‌ رالزی و فلسفه ‌ لیبرالیسم جان و «ساختن و *پسااسلامیسم کوششی است برای «حک و اصلاح» های بومی از مدرنیته و ‌ سنت دینی-ملی تا درنتیجه مدل**واسازی» دموکراسی برای کشوری چون ایران ارائه شود. مهدوی با برگرفتن ی ‌ ی پساسکولاریسم هابرماسی بر این باور استکه موفقیت پروژه ‌ اندیشه داروسکولار ‌ پسااسلامیسممنوطبهایجاددرکیمتقابلمیانشهرونداندین ای آمرانه و غیرمدنی با ‌ شیوه ‌ جای آنکه به ‌ استکه در آن این دوگروه، «به یکدیگر مواجه شوند، خود را در یک فرایند یادگیری مکمل [و متداوم] گراییرا ‌ شود پسااسلام ‌ نسبتبه هم ببینند». با تکیه بر واژگانهابرماسمی وگوی انتقادیمداومی بین ‌ توصیفکردکه در آنگفت ***ای ناتمام» ‌ «پروژه 3 شود. ‌ سنتو مدرنیته و نیز دین و دموکراسی برقرار می هایمذهبی ‌ یجنگ ‌ نسبتتأسیسلیبرالیسمسیاسی در غرببا تجربه ها در اروپا در قرون شانزدهم و هفدهم ‌ ها و پروتستان ‌ میان کاتولیک ها و تأثیر عمیقشان در ‌ دانیم اشارات مکرری به این جنگ ‌ چیست؟ می آثار رالز هست. قرار ****ی رواداریکه در قلب «لیبرالیسم سیاسی» ‌ رالز معتقد است ایده های مذهبی ‌ ی جنگ ‌ دارد، از نظر تاریخی در غرب در واکنش به تجربه ها ‌ ها و پروتستان ‌ ی مشهور میانکاتولیک ‌ ساله ‌ های سی ‌ و از جمله جنگ سوم ‌ ها چیزی حدود یک ‌ گویند در طول این جنگ ‌ دانان می ‌ رخ داد. تاریخ *articulation and de-articulation **development and deconstruction ***unfinished project ****political liberalism

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2