دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 92 یکشتار یا قحطی و بیماری نابود ‌ جمعیت برخی مناطق اروپا درنتیجه ها بود ‌ ها بود. تنها پس از این جنگ ‌ شدند. آلمان یکی از مراکز این جنگ تدریج به این نتیجه رسیدند که در قالب ‌ های مسیحی اروپایی به ‌ که دولت های مذهبی یکدیگر را به رسمیت بشناسند و پذیرفتند ‌ معاهداتی تفاوت بهتر است با زور شمشیر دین خویش را بر بقیه تحمیل نکنیم! البته در *مراحل اول رواداری دینی و مسیحی تنها از سر اصطلاحاً «سازشموقت» ای درمورد ارزش اخلاقی ‌ و برای مصالح عملی رخ داد، بدون اینکه نظریه مداراورزی و آزادی عقیده و وجدان در پس این تحولات باشد. چنان یسیاسی لیبرالوکسانیچونجان ‌ زمان توسطفلاسفه ‌ نظریاتی بعداً یا هم گونه زاده شد. ‌ لاکو اسپینوزا و...، به وجود آمدند. لیبرالیسم سیاسی این رودکه ‌ ی تأکید بر آزادی عقیده و مذهب تا جایی پیش می ‌ رالز در زمینه دموکراتیک ‌ های لیبرال ‌ ای مندرج در نظام ‌ های پایه ‌ گوید تمامی آزادی ‌ می ی آزادی در دین و عقیده بازگرداند. در جایی ‌ توان به نوعی انگاره ‌ را می سامان، ‌ لحاظ سیاسی لیبرال و] نیک ‌ ی [به ‌ نویسد: «مفهوم یک جامعه ‌ می 4 دهد.» ‌ ای را تعمیم می ‌ ی آزادی دینی است و چنان انگاره ‌ مشتمل بر انگاره فرض استکه او آزادی عقیده و وجدان را در صدر فهرست ‌ با این پیش ایکه نیازمند حفاظت در سطح قانون اساسی یک نظام ‌ های پایه ‌ آزادی دهد. ‌ دموکراتاست، قرار می ‌ لیبرال ترینمنشأ تبعیضو نابرابریدر قانون اساسی ‌ با توجه به آنچهگفتید،مهم کنونی ایران در نظر شما، با الهام از رالز چیست؟ *Modus vivendi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2