نجف دریابندری

۱۴۲ نجف دریابندری مترجمین ماکمتر اینکار را میکنند. به نظر من این یک خردهکوتاهی میآید. تا آنجاکه توانستم، روی بعضیکتابها یک چیزهای ی نوشتم. مثالکتاب قدرت راسل که من دو فصلش را اول ترجمه نکردم، بعد که ترجمه کردم، به نظرم رسید که باید بگویم چرا ترجمه نکرده بودم و چرا ترجمهکردم. اتفاقاً یکی از سؤالها دربارهی ترجمه ها ی شما همین ترجمهی قدرت راسل است. چون می گویند شما یکی دو فصل اینکتاب را ترجمه نکردید و آن را به چپ گرایی شما نسبت میدهند. قضیه چه بوده است؟ دو فصل آخر کتاب راسل به نظر من خیلی ضعیف آمد. به همین جهت، در چاپ اول این دو فصل را ترجمه نکردم؛ بهخصوص که این دو فصل را کس دیگری ترجمهکرده بود. به نظر او، این دو فصل خیلی عالی آمده بود، مثل خود راسل . البد ولی به نظر من این دو فصل خیلی ضعیف آمد و ترجمه نکردم. بعد که چاپ شد، عدهی زیادی از خوانندگان تعبیرات عجیبوغریبی کردند. به همین جهت، ترجمهکردم و اضافهکردم. بعد هم یک چیزی نوشتمکه در کتاب چاپ شد و آن سروصدا خوابید. آخرین سؤال راجع به چنینکنند بزرگان است که سؤال همیشگی است؛ یعنی هیچ کس توضیحات شما را دربارهی اینکه اینکتاب ترجمه است، نه نوشته، باور نکرده است. مخصوصا که طنزهای این کتاب را در مجلهی خوشه ، زمانی که احمد شاملو سردبیر بود، هفتهبه هفته منتشر می کردید و بعد به صورت کتاب درآوردید. ضمنا از ویل کاپی هم هیچ چیز دیگری در زبان فارسی ترجمه نشده. حتی بعضیها هم می گویند که اساسا چنین نویسندهای وجود خارجی ندارد. باالخره تکلیف اینکتاب روشن نشده است. و باالخره هم روشن نخواهد شد! اما عرض کنم که ویل کاپی یک نویسندهی آمریک ای ی است و چندین کتاب هم دارد. یکی از کتابها همین است که بنده به عنوان چنین کنند بزرگان ترجمه کردهام. ولی این ترجمه، همانجور که از متن کتاب پیداست، ترجمهی آزادی است. حاال اگر اشخاصی هستند که ویل کاپی برایشان وجود ندارد، بنده چه کار کنم؟ چهکار می توانم بکنم؟ من بارها گفتهام، ولی مثل اینکهکسی باور نمیکند. این استکه بنده رها کردهام. خوب باور نکنند!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2