نجف دریابندری

۱6۰ نجف دریابندری هستند ؛ یک تجربهی داستاننویس ی استکه به جامعهی ما منتقل نشده. این را قبولکردند. البتهکار زیادی می برد و یک دوره هم وقفه پیش آمد بهدلیل بیماری ایشان . بعد از آن، ترجمهها تمام شد و ادیت شد و فرستاده شد برای مرحوم آقای زهرایی. و دربارهیکتاب نقاشان قرن بیستم هم ، که با ت أ خیر بیستساله انجام شد، باید بگویم من پیش از خواندن مقالهی استاد نجف در کتاب به عبارت دیگر اطالعاتی دربارهی نقاشی داشتم و بعد دیدم این مقالهی بسیار خوبی است. نمی دانستم استاد نجف خودشان هم نقاشی میکنند. بعدها که یک روز کارهایشان در نقاشی را به ما نشان دادند، به نوعی برای خودشان دردسر ایجاد کردند ، هی « ال این مقال چون دنبالشکردمکه حا نقاشان قرن بیستم» را همکامل کنید. با آقای زهرایی نمونه کارها را از چاپها ی خوب خارجی سفارش می دهیم و شما نگران نمونه کارها نباشید. این کتاب هم تمام شد و انتخاب تصاویر با همهی محدودیتها ی موجود خوب بود. اینکتابکامل شده را هم سپردم به آقای زهرایی. پرسیدم نقش شما درمورد داستان هایکوتاه همینگوی و نقاشان قرن بیستم چه بود؟ نوشت: در واقع، من نقش یک «کنه» را داشتم در این مسیر؛ چیز دیگری نبودم .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2