نجف دریابندری

۳6 نجف دریابندری عالی بود. بعد از جنگ بود و سی نمای انگلی س سهچهار سال، بیشتر، شاید تا ده سال اینطورها، خی لی عالی بود. بعدا اشکاالت قانونی پی دا شد و سینمای انگلیس افتکرد. کارگردانهای انگلی سی هم رفتند به هالیوود. ولی پ ی ش از آن، کارگردانها ی مهمی داشتند، دوسه نفرشان خی لی مهم بودند. بعدا هم که به آمر ی کا رفتند فیلمهای خی لی مهمی ساختند، ازجمله دیوید لین ال که مث «لورنس عربستان» را ساخت، یا فیلم « پاساژ تو ایندیا». ای نجا بد نی ست ای ن را هم بگویم که ای ن را ترجمه کردهاند « گذری به هند». مترجمش هم اتفاقا انگلی سی خوب ال میداند. همینکه ا ن آمری کاست و در برکلیکتابفروشی دارد. ولی اسم این فیلم را غلط ترجمه کرده. در واقع بای د ترجمه میشد «بلیت هند». مترجم درست حال ی ا ش نشده، درحالیکه در فیلم هست. بههرحال، کارگردانان مهمی آنموقع در انگلی س بودند. فیلمها را به زبان اصلی نشان میدادند؟ بله، به زبان اصلی نشان میدادند. آن موقع هنوز دوبله نبود. بهغیراز سی نماتاج، سی نمای د ی گری در آبادان نبود؟ چرا، بود. بچهکه بودیم، «سینماشیرین» میرفتیم. ال حا هم باید باشد. این سینما اول مال ای ن آبادانی قدی می، بوشهری، بود. بعد این سی نما راکس دیگری خرید. حاال هم هست، ۱۰۲ سالش است. تاکالس پنجم ششم به این سینما میرفتیم. فیلمهای سینماشیری ن به فارسی بود یا...؟ بله آن فیلمها فارسی بودند. از تهران می آوردند. چیزهای ی هم به اسم میانپرده وسط فیلم می گذاشتند که داستان فی لم را توضیح میداد. البته سی نما وضعش طوری بود که فهمیده نمیشد. بیشتر سروصدا بود، ولی بههرحال، هر ربع ساعت شرحیگفته میشد و ای ن را در پردهای میگذاشتند. آبادان آن وقت ها چند تا سی نما داشت؟ ی کی سینماشیرین بود، دیگر سی نماخورشید. ولی س ی نماخورشید، بهگمانم، مال سال ه ا ی بعد باشد. وقتی مدرسه میرفتی م همان سینماشیرین بود. بعدا چند تای دیگر اینور و آن ور ساختند. ولی شرکت نفت پنج شش تا سینما داشت. فیلمها

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2