نجف دریابندری

5۳ گفت وگو درباره ی زندگی پیشهوری عامل شوروی بود. پیشهوری را در سال ۱۳۱۰ گرفتند و تا سال ۱۳۲۰ در زندان بود. می نوی قبل از ای ن باهاش دوست بود. صادق هدایت، بزرگ علوی و می نوی با پیشهوری رفی ق بودند. پیشهوری عضو حزبکمونیست بود و به همین دلی ل دستگ ی ر شد و ده سال زندانکشید. او در زندان بودکهگروه 5۳ نفر را گرفتند. پیشهوری و اعضای حزب کمونیست ای ن گروه 5۳ نفر را قبول نداشتند. می گفتند که اینها مشکوکاند، معلوم نی ستکیاند. به هرصورت، پیشهوری هم نویسندهی خوبی بود و هم ناطق زبردستی بود. آدم حر ی فی بود. بعدها حزب توده تشکی ل شد. دربارهی حزب توده زیاد حرف زده شده. واقع ای ن است که حزب توده وقتی تشکیل شد، قرار نبود حزب کمون ی ست باشد. حزبی بود که میبایست خیلیها را در بر میگرفت. مثال در کمیتهی مرکزی آن الموتی عضو بود. اص ی ال ا ن حزبکمونیست نبود. منتها در داخل آن ی ک حزبکمونیست تشکیل شد کهکی انوری وکامبخش و دارودسته عضو آن بودند. سال ،۱۳۲5 وقتی که حمله کردند و حزب را به هم زدند، کامبخش از ایران رفت. وقتی که شاه رفت و آذربایجان را فتحکرد، حزب توده هم تعطیل شد. تا آن موقع حزب توده همان حزب وسی عی بودکه در واقع برای همان کار بنا گذاشته شده بود. ولی بعد از آن، دی گر حزب توده نبود، حزب کمونیست بود. ی عنی آن حزبیکه درون حزب توده تشکی ل شده بود تمام حزب راگرفت. بعد از انشعاب هم دیگر بهکلیکمونی ست شد . اینها البته همه قبل از پی وستن ما به حزب توده است. وقتی ما به حزب توده رفتیم، کمونی ست بود، ولی آنموقع که پیشهوری به حزب توده پی وست، هنوز کمونیست نبود. داستانی هم هستکه آن را من در جای ی نوشتهام. وقتیکنگرهی حزب تشکیل شد، پیشهًوری طبعا کاندیدای عضویت در کمیتهی مرکزی بود، ولی اتفاقی افتاد که مانع رفتن او به کمیتهی مرکزی شد. سالگرد تولد شاه بود. پیشهوری آن موقع روزنامهای داشت. ی ک نفر تلفن میزند یا مراجعه میکند و اع می النی دهد و تولد شاه را تبریک میگوید. در کنگره عدهای پیشهوری را هو می کنند که ای ن چه بساطی است راه انداختهای و... پیشهوری که اوضاع را اینطوری میبی ند عصبانی می ال ال شود و اص از کنگره بیرون میرود. شاید زم

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2