نجف دریابندری

7۲ نجف دریابندری است . صنعتی آدم بلندپروازی بود. میدانی د که شرکت کاغذ پارس را در خوزستان او درستکرد. نقشهی صنعتی ظاهرا ای ن بودکه فرانکلی ن را بدهد به دست مهاجر، چون به او خی لی اعتماد داشت و او را رفی ق جون جونی خودش میدانست. به هم ی ن جهت، او را بهعنوان معاون خودش تعیی نکرده بود. مهاجر هم البته تمام کوشش خودش را صرف ای ن کرده بود که اعتماد صنعتی را جلب کند. آن سال که من برای گذراندن دورهای به سو ئ ی س رفته بودم و صنعتی هنوز در فرانکلی ن بود، یک اتفاقا تی در آنجا افتاد؛ نه فقط در فرانکل ی ن تهران، بلکه در فرانکلی ن مرکزی. رؤسای آن تغیی ر کرده بودند. همین امر منجر به ای ن شد که صنعتی از فرانکلی ن رفت و مهاجر را به جای خودش گذاشت . مهاجر به محض ای نکه سر جای صنعتی نشست و قرص شد، به اصط الح سر صنعتی بازی درآورد. ال البته ا ی ن ه ا ی حا ک داستانهایی است که من چون در جزئیات آن نیستم، باید با احتی اط مطرحکنم. اش الصه ای ن خ است که صنعتی مهاجر را به جای خودگذاشت و می خواست همان ترتیبات سابق ادامه پیداکند. منتها مهاجر که آمد، در واقع ای ن سد را شکست. صنعتی خیلی به ندرت و به اشکال پول به اشخاص میداد، ازجمله شخصی بود از سازمان شاهنشاهی که می آمد آنجا و صنعتی مبلغی بهش میداد، فرض کنید ماهی ۸۰۰ تومان . ولی حاضر نبود ی ک شاهی بیشتر بدهد. ولی مهاجر که آمد ، ی ال سه برابر کرد. ً طبعا ی ارو را صداکرد و پولش را مث ارو خ ی لی خوشحال شد و شد آدم مهاجر. ازطریق او هم هرچه آدمهای ی مانند اشرف پهلوی و دیگران می خواستند به آنها میداد. البد به هم ی ن دل ی ل بود که فرانکلین پس از رفتن صنعتی خیلی چیزهای ش را فروخت و تقریبا به ورشکستگی افتاد. ورشکست شدنش د ی ال ل مختلفی داشت. من تا سال ۱۳5۴ در فرانکلین بودم. در واقع، ی کسالونی م، دو سال پس از آمدن مهاجر من در فرانکلی ن ماندم، ولی خب، بهاشکال. به هرصورت، می خواهم بگوی م که فرانکلی ن ورشکست نشد ، مگر وقتی که مهاجر تصمی م گرفت که آن را به ای ن روز بیندازد. در واقع، ورشکستشدن فرانکلین ی ککار عمدی بود.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2