زنی آرایش روزگار

103 ی پار ‌ لاشه گیرد و قرار ‌ یک زنکهکسی غیر از طاهره نبود، حکم «ارتداد» بر او تعلق نمی ی احتمالی، انجام این مهم را طاهره بر عهده ‌ ها ‌ شد برای پیشگیری از واکنش دستمن آسان ‌ گیرد. طاهره خودچنین استدلالکرده بودکه «اجرای این امر به یکفر بگوید و بعد توبهکند، ‌ است، زیراکه در شرع اسلام هرگاه زنیکلمه ی مقابل این نوع نگرش اما روایتی ‌ درست در نقطه 88 شود». ‌ اش قبول می ‌ توبه دستو از اتفاق با اعتقادی دینی ‌ دیگر از جنون طاهره را از زبان شاعریچیره یطاهره سروده است: ‌ خوانیم، در شعری از اقبال لاهوریکه درباره ‌ می جنون ‌ یصاحب ‌ ازگناه بنده ایآید برون ‌ کائناتتازه سخن دیگر به این ‌ در بخش بعدی به این ناهمخوانی با عقل زمانه یا به «جنون» زیبا درشعر طاهره خواهیم پرداخت. .۶۶ العین، ص ‌ ی طاهره قرة ‌ ی تاریخی درباره ‌ چهار رساله 88

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2