زنی آرایش روزگار

11 درآمد سخن که باید و ‌ خود یا چنان ‌ شناسانه، خودبه ‌ بوده است. اما وارسی نظرات نسخه یتخلصهمچونیک«نام ‌ تر به بحثدرازدامن مسئله ‌ شاید ازمنظریگسترده نسبتسراینده (مؤلف، نویسنده) ‌ سخن دیگر، به ‌ و به )proper name( خاص» ام دلایل اصالت تخلص یا ‌ با متنکشیده شده است و از این رهگذرکوشیده تر، هویتشاعری او را همچون یک «امضا» در متن شعری او ‌ سخن دقیق ‌ به پیداکنم. ی تاریخی شعر او پرداخته شده ‌ در فصل دوم به زندگی شاعر و زمینه ام روایاتی را شاهد ‌ است. از میان روایاتگوناگون در این زمینه سعیکرده اجمال ‌ اند و بعضی روایات نامربوط را نیز به ‌ بیاورمکه به موضوعْ مربوط بوده اند. گفتنی استکه بیشتر ‌ ی طاهره را مخدوش نموده ‌ امکه چهره ‌ نقد کرده ی شعر طاهره، در واقع پرداختی به زندگی شاعر بوده است تا ‌ ها درباره ‌ نوشته اصطلاح شخصیت تجربی (آمپریک) ‌ اصل شعر او. پرداختن به زندگی و به عنوان ‌ ی تأکیدی بوده استکه بر نقشسراینده به ‌ شاعر در این فصل در ادامه ام. ‌ ای از بینامتنیت آن در فصل پیشین داشته ‌ کارکردی از متن و نیز تکه توان ‌ در فصل سوم به این پرسش پرداخته شدهکه آیا شعر طاهره را می مفهومی متفاوت از شعر زنان پیش از او در تاریخ ‌ سرآغازی از شعر زنانه به ی زنان شاعر ‌ توان آثار پراکنده ‌ سخن دیگر، آیا می ‌ ادبیات ایران خواند؟ به های نظری ‌ ایرانی را در چهارچوبمفهومی نگارشزنانه تعریفکرد؟ نگرش در )féminine écriture( ی زنانه» یا «نویسشمادین» ‌ ی «جمله ‌ فمینیستی درباره ويژه به ‌ پذیرند؟ در این فصل همچنین به ‌ خوانششعر گذشته تاکجاکاربست ام و با ‌ مفهوم ادبیِ این اصطلاح پرداخته ‌ شعر طاهره در چهارچوب «ابداع» به نگاهیگذرا به فرادهششعر زنان در ادبیات فارسی و نیز بررسی شعر طاهره

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2