زنی آرایش روزگار

125 های تن ‌ توسنی ای از این فرارفت است: ‌ جهان ملکخاتون نمونه خوشآنشبمکه ز روی تو ماهتابی بود امیدصبحوصالم به آفتابیبود خوشآن زمانکه به روی تو برگشادمچشم خوشآن دمیکه به وصلتمرا شتابی بود جمال روی تو را من نشانی نیارم داد چه جای این مگر آنخودخیال وخوابی بود یمقصود ‌ یشوقوکعبه ‌ به راه بادیه زلال وصل توجستیم وخودسرابی بود حال بگفت ‌ طبیبدرد مرا دید وشرح عزیز من، چه شد آخر تو را جوابی بود بریختخوندلمگفتمشوبالتنیست؟ بگفتخونچنینریختنثوابیبود بهسرزنش،همه یارانمحرممگویند 18 جهانهمیشه تو را رونقیو آبی بود طورکلیشعرزنانوآوردنناموآثارشاندر ‌ اقبالمردانه ازچنینشعریوبه له ‌ ایوضعشیئیدرغیرماوضع ‌ ها درنهایتناشیازدیدنگونه ‌ هاوجُنگ ‌ تذکره یاد 19)Scopophilic instinct( ی حظ بصر» ‌ عنوان «غریزه ‌ بود یا آنچه از آن به ‌ می . نشر یاشعار ملکجهانخاتون ‌ یخردمند: بررسی احوالوگزیده ‌ منظومه )۱۳۶۷( ، آبادی ‌ پرویندولت 18 .۸۷ گهر.ص یزن ‌ معنایالتذاد از دیدنمتعلقاتابژه ‌ تعبیریاز فروید به 19

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2