زنی آرایش روزگار

145 های تن ‌ توسنی بودسویتوام راز نهانی که زانمهستعیشوکامرانی ای یارجانی ‌ شدمچون آشنا یتو ‌ به بزمخالی از بیگانه ایمشکمویم ‌ ایماهرویم ایشهریارم ‌ یار تویی ... گوید: ‌ تا آنجاکه در پایانشعر می شده هر مویزلفتیککمندم که برعشقتوکرده پایبندم ایدلبر بالابلندم ‌ شدم یتو ‌ یفتانه ‌ هلاکازغمزه چونپادشاهیگاهینگاهی ایشهسوارم ‌، بر این اسیرت

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2