زنی آرایش روزگار

فصل نخست شبح یک نام ز دلمشراره باردکه نسبز نار دارد کام باشد این دل؟ ‌ زچه رو ثمر نیاردکه به کسیگفته است؟ برگردانی با اندکی ‌ چه اهمیتی داردکه این مصرع شعر را چه گوید: چه اهمیتی دارد ‌ که می )Samuel Beckett تحریف از این سخن بکت ( گوید؟ ‌ کسیسخنمی ‌ کهچه -What does it matter who is speaking? ای اشاره دارد یا سرنمونی را ‌ ای شیوه ‌ ی بکت فقط به نکته ‌ آیا اینگفته گذارد ‌ ی خوانش متن بر آن تأکید می ‌ بندیکردهکهگرایشی در نظریه ‌ صورت دهد که در آغازِ سخن بگوییم: چه اهمیتی دارد این ‌ و به ما این جواز را می ی ‌ ایکه موضوع این مقال است، سروده ‌ شعرهای پراکنده )Corpus( ی ‌ واره ‌ تن پرسد، بلکه در واقع ‌ زنی به نام طاهره باشد؟ بکت در اینگفته چیزی را نمی دهدکه در پرداختنبهشعرطاهره قرةالعینپیشاز ‌ پاسخیبه پرسشیدیگر می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2