زنی آرایش روزگار

16 شبح یک نام یشعری ‌ نخواهی در برابر ماست: آیا سخنان پراکنده ‌ هر پرسشی دیگر خواهی راستی ‌ شده، از آن او است؟ آیا به ‌ که به نام طاهره قرةالعین اینجا و آنجا ثبت زنی با نامشعری طاهره اینشعرها را سروده است؟ آیا اینسخنان شعریهمه ای واحد است و این سراینده زنی است به نام طاهره قرةالعین؟ ‌ از آن سراینده توانگفتکه اثر قلم اوست؟ پیش از پرداختن به شعر ‌ یی را می ‌ ها ‌ چه سروده چنان ‌ رو کهکمتر آثار شاعری آن ‌ آید، ازآن ‌ ها ناگزیر پیشمی ‌ طاهره این پرسش شناسانه یا تاریخ ادبیاتی به زیر سؤال رفته ‌ که طاهره و آثارشدر تتبعاتنسخه ی اصالت آنسخنانیضدونقیضگفته شده است. ‌ و درباره آورد: اکنون و برای ‌ های دیگری را نیز در پی می ‌ باره پرسش ‌ این ‌ پرسشدر شده سروده در چیست؟ ‌ ها را که زنی در عصری سپری ‌ ما اهمیت این شعر ی بکت، چه اهمیتی داردکه این ‌ سخن دیگر و با برگردان دیگری از گفته ‌ به ها در آنگفته شده اکنونعصری ‌ گویند؟ آیا عصریکه اینشعر ‌ ها چه می ‌ شعر ها و ‌ جامانده از او را باید درکنار مناجات ‌ شده است؟ آیاکلشعرهای به ‌ سپری ی نوعی ادبیاتدینیجای داد و آنها را فاقد ارزشادبی ‌ تفسیرهایشدر مقوله ها را برایکی سروده است؟ ‌ معنای خاصکلمه به حساب آورد؟ این شعر ‌ به ها در یافتن پاسخی برای این پرسش ‌ کوشیم به پاسخی برای این پرسش ‌ می ی شعریصدایکیستکه از ورای ‌ آغازین نزدیکشویم؛ اینکه در این جمله گوید؟ ‌ هاییپراکنده از زبان«من» با ماسخنمی ‌ نوشته ‌ ها و ازخلالدست ‌ سال اگر به باد دهم زلفعنبرآسا را اسیرخویشکنم آهوانصحرا را

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2