زنی آرایش روزگار

سخنپایانی ی یکشاعر و شعر او، سخنی را در پایان و همچون پایانی ‌ توان درباره ‌ آیا می ی طاهره همچون یکشاعر تا آنگاهکه ‌ ی او گفت؟ درباره ‌ برای سخن درباره اصطلاح «حرف آخر» را زد، ‌ توان به ‌ یشعرهایشدر دسترس نباشد نمی ‌ همه توان ‌ اگر اصلاً بتوان حرف آخری زد. آنچه را نیز در فصول پیشگفته شد، می ی ‌ شناسی مانند دانستکهکوشیده شکلی از سفالینه ‌ به حاصلکار آن باستان ی آن ترسیمکند. ‌ آمده ‌ ای را از روی بقایایی از دل خاک بیرون ‌ منقوششکسته ناگفته پیداستکه اینشکل نهایی، حدسوگمانی بیشتر نیست. هنوز شاید های دیگری از شعر و نثر از طاهره هستکه به دست ما نرسیده ‌ نوشته ‌ دست است. ی پدری در ‌ که گفته شد، از اتاقی در خانه ‌ زندگی کوتاه طاهره، چنان شودکه دو ‌ ای در تهران ختم می ‌ قزوین، خلوتگاه نوجوانی او آغاز و به بالاخانه بار ‌ سالِ آخر زندگی خود را در آن در حبسگذراند. این زندگی با تاریخ خون قرن نوزدهم در ایران در هم آمیخته و اغلب طاهره را ‌ ی ‌ بدعتی دینی در نیمه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2