زنی آرایش روزگار

24 شبح یک نام ترین روایتبه زمان زندگانی ‌ لحاظزمانی، نزدیک ‌ قلمخودشاعر یا به ‌ روایتبه ها و ‌ اوست. تشخیص روایت یا ثبت از این نوع دوم استکه اهمکوشش یا تتبعات ‌ ها ‌ دارد. اینکوشش ‌ شناسانه را بهخود مصروفمی ‌ هاینسخه ‌ روش توان منکر اهمیت ‌ خصوصدر عصر چاپلازم بوده و نمی ‌ شناسانه به ‌ نسخه خصوص ادبکانونی (فردوسی، حافظ ‌ و لزوم آن شد. عمری بر آثار ادبی به و دیگران)گذشته و در اعصار پیش از صنعت چاپ، تحریفات و ملحقاتی هایتعییناصالت ‌ کوتاهسخن،ملاک ‌ نااصلبه اصلمتنآنهاراهیافته است.به تواندر دووجه تاریخی(قدمتنسخه) ‌ شناسانه را می ‌ یکمتن از دیدگاه نسخه توان صورتکاربستی از ‌ و بیانی (بلاغی) خلاصهکرد. این وجه اخیر را می ) در تشخیص Saint Jerome دانستکه فوکو از سن جروم ( ‌ آن ملاک سومی بودن اثر از ملحقات ‌ کند: عاری ‌ انتسابدرست یک اثر به یکمؤلفنقل می ی مؤلف (شاعر در اینجا) نوشته ‌ ای متفاوت با شیوه ‌ شیوه ‌ یا اضافاتیکه به گو ‌ طور معمول در آثار آن سخن ‌ شده و حاویکلمات و ترکیباتی باشد که به از رویکردینظریمشکل اینجاستکه ما در پرداختنبا اثری 9 شوند. ‌ دیده نمی کس در ‌ روییم. هیچ ‌ شعری نه با حضور شاعر بلکه با غیاب او در متن روبه یسرایشیکغزل حافظحضور نداشته است. آن لحظه از زمان حالِ ‌ لحظه توانگفتما در ‌ یشعر استو پسمی ‌ یخواننده ‌ سرایش، اکنون زمانگذشته ی ‌ واقع با دو غیاب(سراینده و خواننده) در یکمتنسروکار داریم. در فاصله توان برایمتن، مفروض ‌ ایندوغیاب، هر نوعمعنا یاحتی لفظمقدّریرا نمی ی فوکو در ‌ م. نگاه کنید به نوشته ۴۲۰ سن جرومکشیش، متأله و مورخ مسیحی، درگذشته در سال 9 این منبع: Michel Foucault, (1984) ‘What is an Author?’ in Paul Rabinow (ed.) Foucault Reader. Pantheon Books, pp. 101-120.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2