زنی آرایش روزگار

29 شبح یک نام طاهره یاطاهرا؟ طاهره زمانی زبان به سرایششعر باز کرده بود و در شعر، خود را طاهره نامید جای «طاهر» یا «طاهرا» خود را متخلص ‌ ی مذکری طبعاً به ‌ که هیچ سراینده کرد و به یاد بیاوریمکه زنان روزگار او ‌ صورت مؤنث لفظ «طاهره» نمی ‌ به کردند. عاجزه نام ‌ ییهمچون «مستوره» و «عاجزه» تخلصمی ‌ ها ‌ اغلببه نام زیستو این بیت ‌ یسیزدهم می ‌ شعری زنی به نامصنوبر بودکه در اواخر سده ّبا تخلصی از اوست: یکل بحر و بر ‌ ایمه چهارده اثر، خواجه 14 قصدتوگفتهمختصر،عاجزه، بینوایتو خطخودطاهره ‌ هاکه به ‌ ها و نامه ‌ ای ازشعرها و مناجات ‌ نظر از پاره ‌ صرف موجود است و در صحت انتساب آنها به ویشکی نیست، از میان شعرهای خوریم. ‌ جامانده از این شاعر، ما تنها به معدودی شعر دارای تخلص برمی ‌ به مثلاً: طاهره بردار پرده از میان تا بیایدسر غیبیدرعیان ایقرة بگو هردم با قلبتهی از غم ها نحنهنیئالک! ‌ کزطلعتشهخرّم العیننگر با نظر پاکصفی ‌ قرة کیستمنظوربهائشهمهشاهدباشید ، پاییز و ی ادب و زبان ‌ نشریه ) «بررسی تخلص در شعر فارسی»، ۱۳۹۳( ، زهره پوراناری 14 .۵۱-۲۳ زمستان، ص

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2