زنی آرایش روزگار

31 شبح یک نام نظر چنان استکه ادوارد براون، اقبال لاهوری و ‌ انتساب این شعر اختلاف اند، اما پژوهشگر و ادیبی دیگر، ‌ همچنین مجتبیمینوی آن را از طاهره دانسته محمد محیططباطبایی، برخلاف نظر آنها با مستنداتیصحت انتساب آن را او 15 دهد. ‌ داند و غزل را به شاعر دیگری نسبت می ‌ کلی مردود می ‌ به طاهره به ی ‌ کندو از نسخه ‌ درستی انتساباینشعر را بهحزینلاهیجیرد می ‌ نخستبه شده از ‌ ی مجلس (کتابت ‌ در کتابخانه ۱۴۰۹ ی ‌ شماره ‌ برد به ‌ ای نام می ‌ خطی ، شعر ۱۱۲۵ ای به آن با تاریخکتابت ‌ ق)که در افزوده ۱۱۱۹ تا ۱۱۰۶ سال بندی منتسب به محمدطاهر ‌ صورت ترکیب ‌ صورتغزل، بلکه به ‌ مذکور نه به حسین صفوی، آمده است با این ‌ سلطان ‌ نگار عصر شاه ‌ وحید قزوینی، وقایع مطلع: ایصنم، زهرستمسبوسبو ‌ ساقیعشقت غمکدوکدو ‌ ریختبهساغر دلم با می تر از روایتی استکه به طاهره نسبت ‌ بند یا مخمس، طولانی ‌ این ترکیب یخطی«مخدوش»برایاینپژوهشگر، ‌ وپیداکردنشدرآنمجموعه 16 اند ‌ داده ای نبوده است. چند سالی پیش از یافتن این ‌ ی خود وی،کشف تازه ‌ گفته ‌ به نسخه، او صورت دیگری از غزل را در جنگی یافته بوده از نظم و نثر که به طاهرای انجدانی دکنی در آن ثبت شده است. محیط ‌ نام طاهر کاشی یا شاه بند ‌ رسد که ترکیب ‌ ی اخیر به این نتیجه می ‌ طباطبایی با استناد به این نسخه محمدطاهر وحید قزوینی در واقع تضمینی از شعر طاهر کاشی با تخلص ی طاهر کاشی یا طاهرای انجدانی دکنی (زیسته ‌ «طاهرا» بوده است. درباره .۵۸۸-۵۸۱ ) «طاهرا یا طاهره»،گوهر، صص ۱۳۵۶( ، محمد محیط طباطبایی 15 ایم. ‌ پیوست آورده ‌ متنکامل شعر محمدطاهر وحید قزوینی را در پایان این بخش به 16

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2