زنی آرایش روزگار

32 شبح یک نام خوانیمکه افزون بر تبحر در فقه و اصول و ‌ اسماعیلصفوی) می ‌ در عهد شاه ریاضی، او را اشعاریچند ازجمله قصایدیدر مدح پیامبر و امام اولشیعیان های ‌ لای شرح و بسط ‌ بوده است. اما احتجاجات محیط طباطبایی در لابه ویژه ‌ کند، به ‌ چندان مرتبط با اصل موضوع ما را بیشتر سردرگم می ‌ تاریخی نه زعمِ او از ‌ دهد و روایت به ‌ ی اخیر به دست نمی ‌ آنکه جزئیات دقیقی از نسخه اصل شعرراهمارائه نکرده است. یکنکتهمسلماستو آناینکهشاعرمذکری عنوانتخلصبرایخود برگزیده باشد. تغییر ‌ راسراغ نداریمکه اسممؤنثیرا به طاهرا به طاهره در روایت منسوب به طاهره قرةالعین در تخلص این شعر دانیم و محیط طباطبایی در این زمینه ‌ جای تأمل دارد. از سوی دیگر ما نمی دهدکه نشاندهد تا چهحد ‌ طاهر به دستنمی ‌ هایی از دیوانشعریشاه ‌ نمونه 17 ساز و نزدیک است. ‌ این شعر با ذهن و زبان این شاعر در دیگر اشعارشهم ی ثبت ‌ ی محیططباطبایی روشن نشدهکه انتشار و گستره ‌ همچنین در نوشته سال ۲۵۰ های ادبی دیگر چگونه بودهکه حدود ‌ ها وگلچین ‌ اینغزل در جنگ هم در دوران نبودحتیچاپسنگی، ‌ طاهر دکنی (کاشی)، آن ‌ بعد ازحیاتشاه دانیم ‌ روایتی از آن به دست زنی به نام طاهره در قزوین رسیده است. این را می های ‌ و در روایاتی از زندگی طاهره آمده که او گاهی در مراسلات یا نوشته یافت یا جالب ‌ کرد و «هرکجا شعری می ‌ خود شعرهایی را از دیگران نقل می کرد و در مواقع مخصوص و حال ‌ رسید یادداشت و حفظ می ‌ نظرش می ‌ به های ‌ برداری ‌ توان فرضکردکه در یادداشت ‌ می 18 نمود». ‌ انجذاببه آنها ترنم می صورت تضمین یا استقبال، شعری را از شاعری ‌ شخصی خود،گاهی نیز به کرد. ‌ آورد و در بازنوشت، دخل و تصرفاتی در آن می ‌ گرفت یا به یاد می ‌ برمی ی ‌ ای در کتابخانه ‌ طاهر انجدانی دکنی فقط نسخه ‌ وجو کرد از دیوان شاه ‌ تا آنجا که نگارنده جست 17 ملک موجود است و چاپ ویراسته و معتبری از آن در دسترس نیست. .۱۰۸ ، صی شعرای قرن اول بهائی ‌ تذکره 18

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2