زنی آرایش روزگار

43 شبح یک نام بندی یک معضل نظری و پاسخی ‌ ترین سخن صورت ‌ اینگفته بهکوتاه ی ‌ نویسدو آنچه برصفحه ‌ بدان است؛ اینکهچه نسبتیهستمیاندستیکه می گویدهر ‌ نویسد؟عقلسلیم می ‌ یجهانمی ‌ تعبیرحافظ، برصفحه ‌ کاغذ، یا به ای(مگر ‌ ایدارد وهر نوشته ‌ ای،حتییکصورتخرید روزانه، نویسنده ‌ نوشته ی ‌ بازگشت در گذشته بر صفحه ‌ ای بی ‌ نصوص الهی) را دستی فانی در لحظه کاغذ نگاشته است. متن یا اثر ادبی باصورتخرید روزانه فرقی ماهویدارد. توانیم از رویکردی معطوف به متن، شعر طاهره را بازبخوانیم و ‌ تا کجا می تواند در خود متن متوقف بماند؟ ‌ سخن دیگر آیا خوانش ما از این شعر می ‌ به یشعر را به ناکجاآبادی ‌ یسراینده ‌ هیچخوانشی ازشعر نیستکه بتواندمسئله ی شعر طاهره باید گفتکه این شعر ‌ نظری حواله دهد. بر این اساس درباره گویی» نخواهد بود اگر بگوییم شعر ‌ از زندگی شاعر جدا نیست و این «همان طاهره، زندگی او و زندگی او، شعر اوست... . تربهمرگ ‌ سخنیدقیق ‌ یسخنیا به ‌ بکتدراینسخنخودبهمرگگوینده سوژه در نوشته اشاره دارد. اما آیا سوژه یا مؤلفدر متن مرده است؟ فوکو در یسخن ‌ یمفهوممؤلفیاگوینده ‌ سابقهمؤلفچیست؟،اش، ‌ ییادشده ‌ مقاله ی پیدایش «فردگرایی» در تاریخ ‌ همچون یک شخص را برایندی از لحظه ی سخن در ‌ کند. اما در خور یادآوری استکهکیستیگوینده ‌ عقاید ذکر می ایدیرتر از پیدایشمفهوم فردگراییدر فرهنگاروپایی ‌ تفاسیر قرآنی، پیشینه ی مرجع ضمایر «من» و «ما» در ‌ ی بلاغی درباره ‌ ها ‌ دارد و در قالب پرسش سخن دیگر، منشأ صدور سخن در قرآنطرحشده است. ‌ جملاتقرآنی، یا به ی ‌ گوینده 26 در این آیه برای نمونه «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ...» ی والذاریات: و جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند. ‌ از سوره ۵۶ ی ‌ آیه 26

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2