زنی آرایش روزگار

47 شبح یک نام ی ‌ گونه ‌ رویکرد بارتدر واقع واکنشی بود در برابر تصور رمانتیکخدای مؤلفو اقتدار او برسخن از بیرونسخنو نیز واکنشی بود در برابر آنگرایش در نقد آ کادمیککه باکشف زیروبم زندگی یکشاعر یا نویسنده از پیروزی شد. اینسرمستیدرنقدآ کادمیک ‌ خوددرتفسیرجامعوکاملاثرسرمستمی ادبیات فارسی چه در داخل ایران و چه خارج از آن، هنوز هم ادامه دارد و ما ها اغلب شاهد فتح و فتوح آن هستیم. ‌ یا در نشریات وکتاب ‌ در سمینارها ی مؤلف یاد کرد. ‌ توان از فوکو و جستار او درباره ‌ در برابر رویکرد بارت می از رویکرد فوکو مؤلفهنوز زنده و نام او نه واقعیتی جدا از محتوای متن،که شود. امروز مارکس ‌ هایگفتمانی استکه متن بدانشناخته می ‌ یکی ازسازمایه توان ‌ ها را نمی ‌ یا فروید فقط یکنام یا یکواقعیت بیوگرافیکنیستند. این نام یا 31 گذارانگفتمانیت» ‌ تعبیر فوکو «بنیان ‌ از گفتمانعلمی آنانجداکرد. آنها به یتاریخیخودکه در ‌ هایگفتمانیِ تازه، نه در دوره ‌ )ها و رویه practice( ‌ کردش ادبیات ‌ توان به تاریخ ‌ های پس از خود هم هستند. این رویکرد فوکو را می ‌ دوره هم تعمیم داد و گفت فردوسی، حافظ و مولوی در ادبیاتما فقط یک نام به اند که سخنشان ‌ گذار»انی بوده ‌ فقط سخنورکه «سخن ‌ روند. آنان نه ‌ شمار نمی های پساز خود نیز بوده است. ‌ های دیگر در دوره ‌ آغازگر و تأثیرگذار در سخن یهایدگر)، این ‌ گوید)گفته ‌ اگر بپذیریمکهزباناستکهدرشعرسخنمی معنایمرگسوژه در زبان نیست. زبان بدونسوژه مُشتی اصواتیا علائمی ‌ به دادن مطلق ‌ معنای اصالت ‌ های لغت است. اما این سخن به ‌ مکتوب در کتاب ای یکپارچه نیز نیست. در متن ادبیگاه نه با یکسوژهکه با سوژگی ‌ به سوژه روییم. آنچه امروز از رویکردهای پساساختارگرایانه از ‌ متکثر و چندگونی روبه 31 The Founders of Discursivity (Initiators of Discursive Practices)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2