زنی آرایش روزگار

46 شبح یک نام دهد، نویسنده وصدایاو ازجمع ‌ او از رمانهمچونمتنیچندصداییارائه می گرا هم، نویسنده ‌ صداهای دیگر بیرون رانده نشده است. از رویکرد مارکس (مؤلف) همواره جایگاه خود را در بیرون متنحفظکرده است. از این رویکرد ها» در کار غیرواقعی تولید ادبی ‌ یسخن یا «ایده ‌ نویسنده یا مؤلفتولیدکننده هاست، بلکه تا آنجاکه در استخدام ‌ رو کهکارشتولید ایده ‌ تنها ازآن ‌ است و نه دارد، همچون ‌ رساند و در قبالکار دستمزد دریافت می ‌ ناشر به او سود می این 30 ی ارزش اضافی). ‌ یککارگر، شخصیتی واقعی است(مارکسدر نظریه ی نسبت ‌ شدنکتاب، پاسخی به مسئله ‌ نگرشاگرچه در دورانچاپوکالایی کم در بُعد اقتصادی و حقوقی)، اما مشکل بتوان ‌ دهد (دست ‌ مؤلفو اثر می ی ارزشاضافی» برایکار مرکبسرودن یکغزل، دستمزدی ‌ بر مبنای«نظریه ای ‌ عادلانه برایحافظدر روزگارشتعیینکرد. با اینحالگفتنی استکه پاره ) اطلاق Terry Eagleton گرا از جمله ایگلتون ( ‌ پردازان معاصر مارکس ‌ نظریه اصطلاح «تولید» را بر کار ادبی نادرست و آن را با کار در خط تولید یک معنی ارتقایکار ادبی تا جایگاه اعلای ‌ دانند. اما این به ‌ کارخانه نایکسان می صرف «فرم» نیست و ‌ مفهوم رمانتیککلمه یا تقلیل اثر ادبی به ‌ «آفرینش» به جدادانستن اثر از مناسبات اقتصادیکه در آن و از آن پدید آمده است. از این های اجتماعی باید دانستکه در آن ‌ رویکرد، اثر ادبی را همچون دیگر فعالیت یابد و مؤلف یا نویسندهکسی استکه ‌ ایدئولوژی در زبان، صورت مادی می بخشد. ‌ ها را در زبان، مادیتمی ‌ ایده 30 Terry Eagleton, (1976) Marxism and Literary Criticism. University of California Press, p. 56.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2