زنی آرایش روزگار

49 شبح یک نام هایی ‌ آید، در حالیکه امروز نامه ‌ همسرش نوشته از آثار نیما به حساب نمی خوانیم. فرق آن صورت خرید ‌ از او را به نزدیکانش همچون اثری از نیما می ای ‌ تعبیر فوکو هر نوشته ‌ اولاپیکره رود بلند» در چیست؟ به ‌ فرضی با شعر «ماخ توان به نقش پدیدآورنده یا مؤلف اثر ‌ اثر نیست و در تعریف اثر استکه می نیز پی برد. از نگرش او مؤلف نمرده است، اما حضوری بیرون از اثر و مقدم )ی از function کند.کارکرد ( ‌ ی معنادهی اثر عمل می ‌ بر آن ندارد، بلکه در دایره دهد که ‌ ) می designation متن است. اینکارکرد اثر را به یک نام تخصیص( در زمان ما اینکارکرد با ملازماتی حقوقی همراه است و از سویی دیگر، اثر را همچون وجهی از گفتمان در میان وجوه دیگر گفتمان در یکفرهنگیا در نماید و بدان ‌ ) و تبیین می explanation ی تاریخی، تشریح ( ‌ یک عصر و دوره ای از ‌ توانیم بگوییم نام «حافظ» مجموعه ‌ روستکه می ‌ بخشد. ازاین ‌ تمایز می دهد؛ هم در آن حالکه ‌ غزلیات را به یک شخص تاریخی خاص نسبت می ادبیاتایران است. ‌ ایدر تاریخ ‌ بیانگر وجهی از گفتمانشعری یکه گردد، ما درخوانش ‌ کوتاهسخنو تا آنجاکه به موضوع این نوشته برمی ‌ به آمده از خلأ یا دنیایی ورای زمان ‌ سخن شعری، آن را همچون صدایی بیرون خوانیم. از این منظر، طاهره همچون یک تخلص، همچون ‌ و جهانمان نمی ای استکه اوراق دفتری از شعرهای پراکنده، ناتمام و هنوز ‌ یک نام، شیرازه زبان فوکو اگر بگوییم، فضایی است فارق ‌ ناویراسته را به هم پیوند زده و، به ی هر ورق این دفتر که آن را از دیگر دفترهای شعری عصر خود متمایز ‌ بر لبه گون ‌ هایگونه ‌ ای استکه در پس آنگفتمان ‌ سازد، و از سوی دیگر، چهره ‌ می سخن دیگر، از یک سو ‌ اند. به ‌ و متخالف یک عصر با هم تلاقی پیدا کرده هایی از عصر خود است، اما در ‌ همچون یک سوژگی اگرچه برایند گفتمان گرفتن است، ‌ همانحالدر تمایز با آنها و درجهترهایی از آنها درحالشکل

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2