زنی آرایش روزگار

71 ی پار ‌ لاشه ایدر ‌ هایمعاصر، لحظه ‌ نگاری ‌ سخنی برایما دارند؟ پیشاز بازخوانی تاریخ کنیم. ‌ زمانانشدرنگی می ‌ هایهم ‌ افق معرفتیعصر او ازخلال روایاتوگفته یترورمجتهدشیعه،محمدتقیبرغانی(عمویطاهره)،معروفبه ‌ ،ازصحنهالمتقین ‌ مجالستصویریازکتاب سریکیازمهاجمان،طاهره با ‌ یراستزیرمقرنسورودی(یا محرابمسجد)وبالای ‌ «شهیدثالث».درگوشه 21 جامشرابیدر دستنشاندادهشده است. داند. ‌ تردید طاهره می ‌ دست را در این تصویر بی ‌ به ‌ موژان مؤمن، پژوهشگر بهائی، زن جام 21

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2