زنی آرایش روزگار

70 ی پار ‌ لاشه روایتگوبینو، بعد از ‌ های قتل او متفاوت است. به ‌ بود؟ جزئیات در روایت کردن، پیکرش را از بالای ارگ به زمین انداختند. به هنگام سقوط، باد ‌ خفه اما بنا 19 ور فرود آمد. ‌ در دامنش پیچید و پیکرش آرام در تلی از حصیر شعله رسد، قتل در باغ ایلخانی و ‌ ترین روایت به نظر می ‌ به روایت اولکه درست توان حدس زد،کار کشتن ‌ که می ‌ چند ساعتی از غروبگذشته رخ داد. چنان ی شاهدی از ماجرا، «... زن زیبا مرگی طولانی را با ‌ گفته ‌ زود تمام نشده و به ی طاهره راکه ‌ مأموران حکومتی پیکره 20 قدرتی مافوق انسانی تحمل نمود». های محل اجرای حکم ‌ جانی داشت، در چاهی در همان نزدیکی ‌ هنوز نیمه پاره پر کردند. ‌ فروانداخته و چاه را با خاکو سنگ ها پس ‌ سال داشت. طرفه تاریخ اینکه سال ۳۶ طاهره به هنگام مرگ از این واقعه، یکی از مظاهر ایران مدرن، ساختمان بانک ملی، را در خیابانی ی باغ ایلخانی بنا ‌ جدید به نام فردوسی درست بر روی همین چاه در ویرانه هایطاهره هنوز در قعر آن مدفون بود. ‌ کردند، در حالیکه استخوان ‌ حیات طاهره با فرازوفرود یک جنبش دینی، جنبش باب، در همگره توان ‌ ای از همین جنبش می ‌ ی او را در زمینه ‌ خورده است. خطوطی از چهره هایمعاصر ‌ نگاری ‌ بازخواند و عصر تاریکیکه اینجنبشدر آن رخداد. تاریخ ای ‌ هاکه پاره ‌ نگاری ‌ دهند؟ اینتاریخ ‌ تاکجا ما را درخواندن اینخطوطیاریمی هایاندیشگیجنبشبابیو نقشطاهره در آندرکنارشرحعلل ‌ به تحلیلرگه گیریذهنیتیکه ما امروز ‌ یشکل ‌ اند، درباره ‌ و موجباتوقایع تاریخی پرداخته هایعصریاو،چه ‌ شناسیم،همچونبرایندیاز تلاقیگفتمان ‌ به نامطاهره می .۱۸‍۳ ، صمذاهب و فلسفه در آسیای وسطا 19 کسروی وکتاب )۲۰۱۷( ، اندیش ‌ نقل از: بهمن نیک ‌ روایت دکتر پولاک، طبیب شاه، به 20 .۱۳۹ . نشر پیام، صگریِ او ‌ بهائی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2