زنی آرایش روزگار

75 ی پار ‌ لاشه چرا نباید تصورکنیمکه ذهنسرکشطاهره در 25 شیعیِ امامیه ارائه داده بودند. اشهمچنان باید در بند لاهوت«هورقلیایی» این دو شیخ باقی ‌ اوجشکفتگی وجوی مفاهیم دیگری برای معنابخشی به زندگی ناسوتی ‌ ماند و در جست ‌ می شک ‌ اش را به بابکه بی ‌ آمد؟ شیفتگی ناگهانی ‌ خود همچون یک زن برنمی چیز دیگری ‌ های شیخی باید دانست، به چه ‌ گرفتن از آموزه ‌ معنای فاصله ‌ به وچندساله بود و نه اقتدار و ‌ توان تعبیر کرد؟ باب در آن زمان جوانی بیست ‌ می شهرت نواندیشی دو شیخ یادشده را در کلام و تأله داشت و نه در احاطه بر رسید. ‌ فقه و اصول و حدیث بهگرد پای پدر و عمویطاهره می کجا ‌ بررویزمینواقعی، افلاسنظریبرگزیدگانیازمتشرعینرادرهیچ ی او در حضور ولیعهد قاجار ‌ های آنان از باب در محاکمه ‌ تر از پرسش ‌ عیان ساله ‌ ی میراثعقلی و نقلی سنتدر محاجه با جوانی سی ‌ توان دید. همه ‌ نمی که ادعای پیامبری داشت در سؤالاتی مربوط به صرف و نحو عربی، تبدیل العلما، یکی ‌ شود. نقل استکه نظام ‌ عصا به مار و امراض معده خلاصه می بندی ‌ ی باب، پس از اشاره به تقسیم ‌ ی محاکمه ‌ از آخوندهایحاضر در جلسه علوم از نگاه پیامبر به «العلم الابدان و علم الادیان» و تقدم علم ابدان بر علم رسد که شخص ‌ پرسد که در معده چه کیفیتی به هم می ‌ ادیان، از باب می گردد و برخی به ‌ شود؟ بعضی به معالجه رفع می ‌ دچار «تُخَمِه» (اسهال) می گوید که او علم ‌ انجامد؟ و بابدر پاسخ می ‌ سوءهضم و غِثیان یا به مَراق می ی باب روایات متفاوتی در دست است. در ‌ طب نخوانده است. از محاکمه توانستیم باورکنیم، ‌ میان آنها اگر زمانی در گذشته بهکسری از حقیقت می ی جواد طباطبایی، نشر کویر. ‌ . ترجمهی اسلامی ‌ تاریخ فلسفه )۱۳۷۳( ، هانریکربن 25 .۴۰۳-۴۰۲ صص

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2