زنی آرایش روزگار

78 ی پار ‌ لاشه های ‌ یشانگاه با اندام ‌ ها ‌ کردند، تن ‌ آجینشان نمی ‌ شدند یا شمع ‌ و اگر شقه نمی ودستگاهِ اِعمال ‌ ریزید. این دم ‌ پوسید و می ‌ چال می ‌ شده در همان سیاه ‌ بریده بر تن مرتد، ‌ حدود، در واقعکارش تولید حافظه و رعب بود. با هر زخمی شد که سرپیچی از آن، مکافات ‌ زده یادآوری می ‌ های حیرت ‌ قانونی به توده فقط برای مرتدانکه برای ‌ سنگینی در پی داشت.کیفرهایی از این دست نه شد. از این میان باید ‌ دستعمال حکومت نیز اعمال می ‌ گناهکاران دیگر و به زنده ‌ تراشیدند و زنده ‌ به مجازات زنان روسپی نیز اشارهکنیمکه آنان را سر می داشتند و ‌ ی زنگناهکار را هم از زمین برنمی ‌ انداختند.گاه حتی مرده ‌ در چاه می اندازیکلی، قدرت و اِعمال آن، چه از سوی ‌ در چشم 31 سپردند. ‌ به خاک نمی ها ساخته شده ‌ مذهب و چه از سوی عمال حکومت برای همین مجازات و وجود آن، خودْ دلیل مشروعیت آن بود.کسی از مردمان این عصر در پی کشی به انتقام ترور ‌ در پایان روز بابی 32 آمد. ‌ ی احکام آن برنمی ‌ وچرا درباره ‌ چون کند: «... ‌ یپایتختراچنینتوصیفمی ‌ شاه،گوبینو منظره ‌ ناموفقناصرالدین یظلمانیخود را بر ‌ تمامجمعیتراکشتند و نمایشخاتمه یافتوشبپرده وترکیبکشید.سرهایقربانیانرا ‌ شکل ‌ یگوشتو استخوان بی ‌ رویاینتوده ها از محلات بیرون شهر به این ‌ ردیف با ریسمان به تیرها بسته بودند و سگ رفتکه زیروزبرشود، اما ‌ چرخیدو زمانه می ‌ زمینمی 33 آوردند.» ‌ طرفرویمی ‌ اشهمچونمذهبیرسمی ‌ سنتگذشته در قالبگفتمانقاهرشیعهکه پیشینه گشت، با تکیه بر منابع مالی عظیم خود،گاه ‌ و فراگیر به عصر صفوی برمی ی ‌ های خود، خواستار ادامه ‌ دردستِ حکومت وگاه جداسرانه با شیوه ‌ دست ی اینترنتی. ‌ . نسخه ۱۹۰۹-۱۸۲۸ روحانیت از پراکندگی تا قدرت هما ناطق، 31 .۲۲۴ ، صمذاهب و فلسفه در آسیای وسطا 32 .۲۵۵ همان، ص 33

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2