زنی آرایش روزگار

79 ی پار ‌ لاشه خوانان بر ‌ تنها بر تن مردمانکه بر روح آنان نیز بود. وعاظ و نوحه ‌ اقتدارش نه را از چشم مردم 34 سر منابر و در تکایا در سوگشهید کربلا «طوفانی از اشک» کردند. ‌ پوشجاریمی ‌ سیاه وار برگردیم. این نگاه از عمقعصری ‌ یملا در عکسنمونه ‌ به نگاه خیره درصد مردم عادیسواد ۹۰ پیش از چاپ به ما خیره شده است. هنوز بیش از خواندنو نوشتننداشتند. در اینعصرِ «شفاهیات» باشروعکار اولینماشین چاپپیشرفته، حروفسربیرا خطوطشیاطینخواندند و فقطچاپسنگی هنوز نه خبری از رفرماسیون مذهبی و 35 را با خط نستعلیق مجاز دانستند. رنسانس در اروپا به گوشکسی خورده بود و نه از انقلاب فرانسه مردمان دانستند. آرزویگوبینو که دکارت را برای این ‌ شهرها و روستاها چیزی می پذیر ‌ «مردمانمنحط» به فارسی برگردانَد، هرگز برآورده نشد. دوجنگاجتناب ی مردم ‌ با روس اگرچه در سرحدات رخ داده بود، اما پیامدهایش برای عامه یحکومتخالی و دستگاه قدرتخودکامه ‌ نمود. خزانه ‌ آشکار و ملموسمی یسوداگران ‌ هایسنگین تسمه از گرده ‌ غرق در فساد و نادانی با بستن مالیات کلیکساد ‌ کشید و بازار مسلمان به ‌ وران شهریِ خرد و روستاییان می ‌ و پیشه شده بود. بر جور عمال محلیِ حکومت و ظلم اربابان زمین (بعضاً روحانی) قحطی،شیوعطاعونووبا را نیز بر اقلام فلاکتمردم باید افزود. مردمشهرها شدند. درسال وباییمبلغانمسیحیکهخطرکرده و به میان ‌ هزارهزار تلفمی شاه ‌ ی فتحعلی ‌ یکربلا به نثر و نظم از دوره ‌ ی واقعه ‌ نامکتابی درباره الشهدا ‌ البکا فی مقاتل ‌ طوفان 34 قلم محمدابراهیم بن محمدباقر جوهری هروی استکه در اواخر عمر در دستگاه ملاباقر شفتی در ‌ به زیست. ‌ اصفهان می ای ‌ نویسی، از پیدایش ماشین چاپ استقبالکرده و آن را وسیله ‌ اش به خوش ‌ رغم علاقه ‌ باب به 35 برایگسترش باسوادی دانسته است: Abbas Amanat, (2009) Apocalyptic Islam and Iranian Shi’ism. I .B .Tauris, p. 116.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2