زنی آرایش روزگار

درآمدسخن ترسم ‌ زحسن روی تو بر دینخلقمی استدرجهان، آری ‌ که بدعتیکه نبوده -سعدی طاهره قرةالعین یک پرسش است یا بهتر است بگوییم در پرداختن به او و ی ‌ آید که مشکل بتوان برای همه ‌ ها به ذهن می ‌ ای از پرسش ‌ شعرش سلسله ام به پاسخی برای این ‌ خوانید کوشیده ‌ ایکه می ‌ آنها پاسخی یافت. در نوشته ها نزدیکشوم. ‌ پرسش ی ‌ هاچهره ‌ یطاهره قرةالعینکم نوشته نشده استاما در ایننوشته ‌ درباره گرِ دلیر و ‌ های دیگرش همچون آوازه ‌ او همچون یک شاعر در پسِ چهره بار حجاب ‌ آورِ بدعت دینیِ باب، زنی انقلابی و زنیکه برای نخستین ‌ سخن ها ‌ کیشان او و در ردیه ‌ است. در ادبیات هم ‌ را از سر برگرفت، در سایه فرو رفته ی طاهره از ‌ ی بدعت باب نوشته شده، چهره ‌ ایکه درباره ‌ های حاشیه ‌ و تاریخ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2