زنی آرایش روزگار

91 ی پار ‌ لاشه نخستین جنبش ملی ایرانی در برابر ‌ ی ‌ هایش نخستین یا طلایه ‌ بابی با ویژگی یهمینسرکوببابیان و اندکی ‌ قتلطاهره در ادامه 63 نظم موجود بوده است؟ دیرتر انجامگرفت. هایمارکساستکه روحدینی(اگر به روحباور داشته باشیم) نه ‌ از آموزه هاست. ‌ چیزیدرخودو تغییرناپذیر، بلکه برایندیازمناسباتاجتماعیانسان ی آسمانی» نبودکه آشکار شد، بلکه ‌ در اجتماع بدشت تنها این «راز خانواده یزمینی» را در «نظر» و در «عمل» به لرزه ‌ طاهره با حرکتخود ارکان «خانواده 64 انداخته بود. دیگر ننشیندشیخبرمسندتزویر دیگر نشودمسجددکانتقدس الحنکاز دم ‌ تحت ‌ ی ‌ ببریدهشود رشته نه شیخ به جا ماند نه زرقو تدلس آرام شود دهر ز اوهام و خرافات آسودهشودخلقز تخییلو توسس تنهاشریعتموجودکهمالکیتخصوصینیزمنسوخ ‌ درسخنانطاهرهنه های سنگین مالکانه و حکومتی ‌ و روستاییان و شهریان از پرداخت مالیات ایستاد ‌ اینحرکتدرحد تعطیل نماز و روزه باز نمی 65 معافاعلامشده بودند. و این را دربار و وزیر مصلح آن، امیرکبیر، و نیز عاملان حکومت در ولایات خوانیم: ‌ یشعر طاهره می ‌ روشنی دریافته بودند. در ادامه ‌ به .۱۷۲ ، صرگ تاک 63 ی زمینی» ‌ ی آسمانی» و «خانواده ‌ . دو اصطلاح «راز خانوادهتزهای فوئرباخ کارل مارکس، 64 برگرفته از همین متن است. .۱۲۰ ، صوسطایی در دوران فئودال ‌ واپسین جنبش قرون 65

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2