زنی آرایش روزگار

90 ی پار ‌ لاشه ی ‌ اساس نبود. شوقی ربانی درباره ‌ ویژه پس از ترور ناموفق شاه بی ‌ بابیان به رفتشکل قیامیگسترده و مردمی به ‌ رویاروییحکومتبا جنبشبابیکه می دهد: «وزیر اعظم برایآنکه مسئولیت ‌ خودگیرد،جزئیاتبیشتریبه دستمی خواهی از ‌ اجرای این ظلم و جور لوث نشود و در آتیه، نفسی در مقام خون ی ‌ شخص معینی برنیاید،کشتار مظلومان را بین طبقات و اصناف مختلفه مملکت از شاهزادگان و رجال و وزرا و رؤسای دربار و نمایندگان علما و کسبه و تجار و قوایسواره و پیاده تقسیم نمود و هر دسته را به قتل وشهادت یمخصوصیبگماشت.حتیبرایمقامسلطنتنیزسهمیمعینگردید ‌ دسته ،وتخت ‌ تا در این قیام عمومی مشارکتجوید ولی شاه برایحفظشئون تاج دست خویش نپسندید و به پیشکار و رئیس اندرون خویش ‌ اجرای آن را به توحش 60 محول ساخت تا وی از طرف سلطان به این امر مباشرت ورزد.» ی ناظری خارجی «این نمایش عجیب»، در ‌ گفته ‌ و خشونت اینکشتار یا به واقع تذکری به مردم موافق یا مخالف با آرای باب بود. بدین معنا که «... کردن در برابر نظم موجود چه عواقبی دارد ــ درسعبرتیکه هم اخطار ‌ قدعَلَم عام مزدکیان در عهد ‌ در اینکشتار که به قتل 61 و هم انتقام در آن مستتر بود». کدام ‌ مانست، قربانیانهیچ ‌ عباسصفویمی ‌ ساسانی و نقطویون در زمانشاه جان آنها ‌ های نیمه ‌ از باور خود برنگشتند و حتی آنگاهکه برای عبرت مردم تن کردند، سرافراز و شادمان ‌ گرداندند و در واقع زجرکُشمی ‌ ها می ‌ را در گذرگاه انگاشتند، شاه را دشنام ‌ در برابر مرگی نزدیککه آن را شهادتی پرجلال می پرسیمکهچرا نباید با فاضلغیبیموافق باشیمکهجنبش ‌ اکنونمی 62 دادند. ‌ می .۱۵۴ )، ص ۱۹۹۲( ی معارف بهائی ‌ ی نصرالله مودت، مؤسسه ‌ ، ترجمهقرن بدیع شوقی ربانی، 60 .۲۹۴ ی حسنکامشاد، تهران: نشر کارنامه، ص ‌ ، ترجمه ی عالم ‌ قبله )۱۳۸۳( ، عباس امانت 61 نقل از گزارش دالگورکی. ‌ ، به ۲۹۶ همان، ص 62

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2