زنی آرایش روزگار

97 ی پار ‌ لاشه ها راکه در کنار روستایی ‌ این باغ 76 ی رضوان...». ‌ ی روضه ‌ خلفسه باغ غبطه دورافتاده برای اسکان سران جنبش اجارهکرده بودند، مشکل بتوان باغ ایرانیِ بودند با ساختمانی مسکونیساده در میان ‌ های میوه ‌ وار دانست. آنها باغ ‌ نمونه کنندگان ‌ دادند.دیگرشرکت ‌ ها برایاقامتموقتاجارهمی ‌ کهمعمولا بهشهری ی ‌ قاعده ‌ توانگفتکه عبدالبهاء به ‌ ی میدان چادر زده بودند. می ‌ در محوطه ی رضوان برتر ‌ مجاز این سه باغ را حتی از روضه ‌ شرف المکان بالمکین به ی دیگر اینکه، ‌ توصیفکرده است و ربطی به واقعیت مکانی آنها ندارد. نکته ی ‌ ها،که در محوطه ‌ یکاز این باغ ‌ اند، سخنرانیطاهره نه در هیچ ‌ کهگفته ‌ چنان توان تأییدی بر این نظر دانست ‌ بیرونی آنهاصورتگرفت. روایتگوبینو را می گوید: «... با عجله تختبلندیدر بیابانی در مجاورتدهکده با چوب ‌ که می و تخته بر پا ساخته و آن را با فرش و پارچه تزیین نمودند. قرةالعین از منزل طرف بیابان آمد و چهارزانو روی تخت جلوسکرد، در صورتیکه تمام ‌ به پیروان فداکار او بنا به رسم معمول ایرانیان، در مقابل او ایستاده یا نشسته توان ‌ خواهانه و در عالم خیال نمی ‌ اهمیتحرکتطاهره را اینجا دل 77 بودند.» های محل وقوع آن توضیح داد، اهمیت آن را در خودگفتمانیکه ‌ با ویژگی های او ‌ که از گفته ‌ توان دید، چنان ‌ طاهره پیش نهاد همچون یکگسست می جا و ‌ آید: «... رستاخیزی اگر هستهمین ‌ شده برمی ‌ در اینگردهماییکه نقل اکنون استکه خود باید به پاکنیم.» این سخن را زنی بر زبان آورده بودکه ‌ هم دیده و در ‌ «چیز دیگری از ظهور باب انتظار داشتکه مردان نداشتند. آسیب ،العین ‌ ی طاهره قرة ‌ ی تاریخی درباره ‌ چهار رسالهحال طاهره» در ‌ ی عبدالبهاء در شرح ‌ «رساله 76 .۸۲ ص .۱۵۲ ص ،مذاهب و فلسفه در آسیای وسطا 77

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2