زنی آرایش روزگار

96 ی پار ‌ لاشه حرکتطاهره پرداخته است، جا دارد در اینجا بر نظر او درنگیکنیم. دیدگاه او ،)effective history( نگاریِ اثرمند اوست ‌ که در روش، برگرفته از فوکو و تاریخ ی ‌ شکنانه ‌ پردازد وحرکتسنت ‌ به زمینه و ملازماتگفتمانیرخداد بدشتمی بر فضا ‌ کند که تحمیلساختار گفتمان اسلامی ‌ طاهره را حرکتی توصیفمی گیرد و نیز آن «وحدت همگنی»که ‌ (بدشت همچون باغ) را به پرسش می ‌ منبع اقتدار اینگفتمان در تفکیک فضاها از جمله باغ به خصوصی/عمومی است. از این نظر، طاهره با برداشتنحجابخود این تفکیکرا زیر پاگذاشته ها ‌ نگاری اثرمند را خوانشدقیق پاره ‌ ی تاریخ ‌ هایشیوه ‌ بود. اگر یکی از ویژگی خوانش این 74 ماند‏هی ملازم یک رخداد تاریخی بدانیم، ‌ و جزئیات مغفول مفهوم اخصکلمه ‌ ، نه«باغ» ایرانیبه ‌ یاسلامی ‌ پژوهشگر از باغایرانیبا پیشینه ی ‌ انگیزِ» ذوق ایرانیکه فوکو آنرا در مقوله ‌ یکهنشگفت ‌ استو نه آن«آفریده درجستارخود «از فضاهایدیگر»گنجانده است. میان )heterotopia( «دگرجا» اگر هم بتوان نسبتی برقرار ‌ باغ ایرانیِ «فردوس» و «جنت» در گفتمان اسلامی 75 کرد، این نسبتبرعکسآنچیزی استکه پژوهشگر مذکور پنداشته است. تواند باشد. به نظر ‌ هر باغیمصداقباغ آرمانی ایرانیو«دگرجا»یفوکویینمی ‌ آید که تصور نگار متحده از بدشت همچون باغ، ملهم از مَجازیکلامی ‌ می ها بعد از رخداد بدشت، عبدالبهاء در توصیفخود از آنمکان به ‌ استکهسال گوید: «میدانی در وسط آبروان از یمین و یسار و ‌ کار برده است، آنجاکه می با نگاهی به فوکو در اینجا: 74 ‘Nietzsche, Geneology, History’ in Foucault Reader, pp. 76-100. ام. نگاهکنید ‌ ام و از نگاه فوکو به باغ ایرانی نیز یاد کرده ‌ من در جای دیگر به باغ ایرانی پرداخته 75 .در حضرت راز وطن به:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2