زنی آرایش روزگار

99 ی پار ‌ لاشه احمد،رشکنوروزتوصیفشده است. ‌ گونهکهدرتصوراتآل ‌ گرفتند، آن ‌ نمی گواهی تاریخ، یادآوری زادروزکسی استکه هرگز متولد نشده و ‌ این جشن به در واقع جشن پیروزی ملایان بر مرتدان بابی بوده است. در عصر تیموری و ،‌ ورزی نودینان غز و ترک و مغول، عمادالدین نسیمی ‌ ی تعصب ‌ در بحبوحه گفت، بر ‌ شاعر حروفیکه برایحفظجان خود در «صوَر پراکنده» سخن می این باور بودکه: غیر ماکسنیست ‌ ماییمو به در شیبو فراز و زیر و بالا انگیز در زمانخود: ‌ هم از اوست این بیتشگفت ذاتاشیا را حیاتجاودان از نطق ماست ایم ‌ ایم وحیّ وجاودان ما بوده ‌ ز آنکه ما نطق در ادبیات جنبش پسیخانی از زبان محمودکه او را در تیزاب افکندند، یگذشته،که بازتابی از دوری دیگر، دورِ عجم در ‌ خوانیمکه خود را نه ادامه ‌ می خواند: ‌ برابر دور عرب، می رسیدنوبترندانعاقبتمحمود زد ‌ گذشتآنکهعربطعنه برعجممی و هم از اوست: از محمدگریز در محمود 80 کاندر آنکاست، اندرین افزود . نشر بامداد. در این جنبش حروفیه و نهضت پسیخیان ‌ )۱۳۵۶( ، با نگاهی به: علی میرفطرس 80 کتاب، میرفطرس با همان روش طبری و فشاهی، به این دو جنبش پرداخته است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2