زنی آرایش روزگار

100 ی پار ‌ لاشه یبابکهحتی اگر برساخته باشد، همچون بسیاری ‌ روایتیهستدرباره گردانی ‌ از روایات دیگر از این نوع، خودْ نشانی از گرایشی در عصر او به روی آوری به زبان فارسی دارد. نقل استکه در طفولیتوقتی معلم ‌ از عربیو روی ی اول قرآن را بخواند، باب پاسخ داده بود: «من تا ‌ از او خواسته بود تا جمله در همان دوره، یغمای جندقی 81 خوانم.» ‌ معنای این جمله را ندانم آن را نمی هایشبه نوشتن فارسی روی آورده بود. خواست پالایشفارسی ‌ نگاری ‌ در نامه ی رضاشاه شکل ‌ ها پیش از کسروی و فرهنگستان دوره ‌ از لغات عربی سال هاینخستیناستیلایاسلام ‌ توانازسده ‌ یاینرویکردرا می ‌ گرفته بود. پیشینه بر ایران پیگرفت؛ زمانیکه مردم بخارا بدین شرط حاضر به پذیرش اسلام یکابلی (ترمذی ‌ فارسی بخوانند یا آنگاهکه ابوحنیفه ‌ شدند که نماز خود را به ق)، در کوفه فتوا به ۱۵۰ یا نسایی)، فقیه و متکلم سنی (درگذشته در سال زبانی دیگر ‌ زبانان پیوسته نصمقدس را به ‌ فارسی داد. فارسی ‌ خواندن نماز به ی این متن ‌ های ایرانی از قرآن در واقع ترجمه ‌ ی اغلب تفسیر ‌ اند. مایه ‌ خوانده ها پیش از اروپاییان نصمقدس را به ‌ به زبان خود بوده است. حتی آنان سده زبانخودشان برگرداندند.خوانشکلام الهی به زبان اصلی نه برایفهم پیام آن، صوتخوش این ‌ که برای ارتباط با مبدأ پیام آن بوده است. در تلاوت قرآن به در اینجا باید 82 ارتباط با مبدأ صدور سخن با موسیقی نیز همراه شده است. گفت نه در ایام طفولیت،که در شکفتگی ذهن جوانش، از طاهره نقل شده نویسد: «نوشته بودی ‌ که در برخورد با آن «نص» بیگانه به یکی از بستگانشمی ای مسکین، به همان نظری .‌ باشد ‌ که تفسیر مبارک(باب) نامربوط به هم می .۱۵۵ ، صرگ تاک 81 زبانان ایرانی را با ‌ همین قلم. آنجا این نوع ارتباط پارسی ‌ ، بهحضرت راز وطننگاهکنید به: در 82 ام. ‌ جای داده phatic function ی ارتباطی یاکوبسنی ‌ متن عربی قرآن در مقوله

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2