باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 104 حین ظهور شجره بیان الی ما یغرب قیامت رسول اللّه (ص ) است 18 که در قرآن خداوند وعده فرموده. که ‌ جای آن ‌ محور، قیامت و دوزخ و بهشت به ‌ بر اساس این مفهوم انسان ناپذیر تاریخ و حیات ‌ بیانگر پایان تاریخ باشد بر عکس گویای پویایی پایان ای برای تأ کید بر حقوق بشر و ضرورت حفظ محیط ‌ بشر بر روی زمین و زمینه گردد. ‌ زیست می بازسازی مفهوم غیبت و بازگشت امام های خلّاقّیت باب تعبیر نوین او از مفهوم امام دوازدهم، ‌ از دیگر جلوه باشد. اگرچه این باورها در شکل ظاهری خود با ‌ غیبت او و ظهورش می های انسانی کاملاً در تضادّند ‌ های تاریخی، مقتضیات خرد، و ارزش ‌ واقعیّت کند و هم ‌ امّا باب با تعبیری نوین از این مفاهیم هم خردگرایی را تشویق می نماید. ‌ آنکه بر والایی و ارجمندی انسان تأ کید می البتّه باب خود را ظهور قائم یا امام دوازدهم نیز بر شمرد امّا مراد از قائم، چنانکه در آثار بعدی او آشکار است، حقیقت مشترک میان همۀ امامان تعبیر عرفانی و معنوی ˝ شرح دعاء غیبت ˝ علاوه او در اثری بنام ‌ است. به دهد. این اثر تفسیری است بر ‌ دست می ‌ دیگری از مفهوم امام و غیبت به دعای غیبت منسوب به امام صادق که دعایی کوتاه است و از سه جمله شود. شیعیان باید این دعا را در زمان غیبت امام دوازدهم بخوانند ‌ تشکیل می تا آنکه ظهور و بازگشت امام تسریع شود. در تفسیر این دعا، باب ابتدا به دارد. ‌ ای فلسفی حقیقت نهفتۀ مفهوم قائم، غیبت و بازگشت را بیان می ‌ گونه ای تاریخی در گذشته نبوده بلکه ‌ به نظر باب این مفاهیم عبارت از حادثه تعبیری لطیف و نمادین از فرایند خودبیگانگی و خودشناسی آدمی ارائه 19 دهد. ‌ می در تعبیر باب خداوند انسان را کامل و والا خلق کرده لذا در این فطرت .2:7 بیان فارسی 18 19 Saiedi, Nader, ˝The Phenomenology of Occultation and Prayer in the Báb’s Sahíifiyi Ja‘faríyyih˝, faríyyih’ in: Lawson, T. and Ghaemmaghami, O. (eds.), A Most Noble Pattern: Collected Essays on the Writings of the Báb. (Oxford: George Ronald, 2012.) 196-216.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2