باب و جامعۀ بابی ایران

103 بینی باب ‌ جهان کند. بر اساس این استدلال انسان موظّف به حفظ تمامیّت ‌ حفظ آن می توجّهی به آن زندگانی بر روی کره ‌ باشد که بی ‌ طبیعت یعنی محیط زیست می گویای این نظریه بیان فارسی زمین را به خطر انداخته است. دو مثال از است: بلكه از برای هر شیء حكم فرموده كه مقتدرين بر هر شیء آن شیء 16 را به علوّ كمال برسانند كه از جنّت خود ممنوع نگردد... و نهی شده كه كسی شیء را با نقص ظاهر فرمايد، با آنكه اقتدار بر ‌ كمال اون داشته باشد. مثلاً اگر كسی بنای عمارتی گذارد و آن را به گذرد ‌ كمال آنچه در آن ممكن است نرساند هيچ آنی بر آن شیء نمی كنند بر خداوند بر او بلكه ذرّات ‌ مگر آنكه ملائكه طلب نقمت می كنند. زيرا كه هر شیء در حدّ خود وصول الی ما ‌ آن بنا هم طلب می 17 ينتهی در حدّ خود را تمنّا دارد... در مورد آدمی بهشت راستین شکوفایی کمالات نهفتۀ انسان است. از آنجا که حقیقت انسان جوهر روحانی اوست و برای تکامل انسان پایانی گردد. روز قیامت نه پایان ‌ نیست بنابراین بهشت و دوزخ نیز امری تاریخی می های روحانی ‌ تاریخ بلکه زمان ظهور یک پیامبر جدید با فرهنگ و ارزش های نوین در واقع برخاستن از ‌ نوین است. زندگی بر مبنای این ارزش گورستان غفلت و نادانی است و این عرفان و تکامل روحانی همان رسیدن به بهشت است. آنان که با سنّت پرستی خود مانع تکامل فرهنگ و تاریخ سازند و این ‌ گردند خود را از شکوفایی کمالات روحانی محروم می ‌ می محرومیت همان دوزخ است: مراد از یوم قیامت یوم ظهور شجره حقیقت است...مثلاً از یوم بعثت عیسی تا یوم عروج آن، قیامت موسی بود که ظهور اللّه آن زمان ظاهر بود...و بعد، از یوم بعثت رسول اللّه تا یوم عروج آن قیامت عیسی بود که شجرۀ حقیقت ظاهر شده در هیکل محمّدیه...و از .۴:11 بیان فارسی 16 .۶:3 بیان فارسی 17

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2