باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 116 کتابشناسی . انتشارات بهائی آلمان ۲ ج محاضرات اشراق خاوری، عبدالحمید. ۱۹۸۷ هوفهایم .بیان فارسی باب. .بیان عربی ______ ______تفسیر سوره کوثر. .1۵۴-8۶:99 ______تفسیر هاء، محفظه ملی آثار بهائی ، آرشیو مرکز جهانی بهائی. 2 ______تفسیر بسمله .1۵۴-۶0:۵7 ______شرح دعاء غیبت، محفظه ملّی آثار بهائی ______فی السلطه، آرشیو مرکز جهانی بهائی. اللّه، آرشیو مرکز جهانی بهائی. ‌ ______ فی السلوک الی .29 ______کتاب الاسماء، محفظه ملّی آثار بهائی ______کتاب الفهرست. -۲۰۰۰ از شهریاری آریایی به حکومت الهی سامی فشاهی، محمّد رضا. .۲۰۰۰ ، نشر باران، استکهلم ۱۸۰۰ ها ‌ دیگر زبان Amanat, Abbas. Resurrection and Renewal, The Making of the Babi Movement in Iran, 1844-1850. (London: Cornell University Press, 1989) Foucault, Michel. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. (New York: Pantheon Books, 1970) Hegel, Georg W. F. Lectures on the Philosophy of Religion. 3

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2