باب و جامعۀ بابی ایران

115 بینی باب ‌ جهان در مقابل خورشید را در تجلیل آفتاب که نمادی از تجلّی خدا بر همۀ هستی نباید فراموش کرد که تأ کید باب بر آزادی بشر در 39 سازد. ‌ است واجب می علاوه در ‌ به 40 های کهن ایرانی است. ‌ امر انتخاب نیز کاملاً در انطباق با سنّت گردد ‌ اندیشه باب اصلاح ایران به محوری برای اصلاح همۀ جهان تبدیل می یابد. ‌ و عشق به ایران با عشق به تمامی هستی پیوند می 7:17 ،8:۵ بیان فارسی 39 40 Saiedi, Nader. Gate of the Heart, 210-16.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2