باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 122 شراکت با بازرگانان باتجربۀ خانوادۀ خود به تجارت پرداخته و بسته به میزان ثروت و گسترش تجارت از احترام و شهرتی که شایسته مقام ایشان بود نیز که خود باب آغاز به ۱۸۴۰ و آغاز دهۀ ۱۸۳۰ مند بودند. در اواخر دهۀ ‌ بهره تجارت کرد وضع بازرگانی و صنایع بویژه در شهرها دستخوش بحران و تغییرات اساسی بود. در آغاز قرن نوزدهم امنیّت نسبی در دورۀ قاجار و ازدیاد سریع دادوستد های جدید تجاری و ازدیاد ‌ خارجی موجب رونق تجارت شد. باز شدن راه مصرف داخلی تجّار را به صورت گروهی بانفوذ در اقتصاد کشور در آورد. های تجارت داخلی و ‌ های شغلی، ارتباط با شبکه ‌ بستگی ‌ به خاطر همین هم اندازی دولتیان، ‌ خارجی، افزونی اعتبارات مالی و مصونیّت نسبی از دست های قرن از مزایای اقتصاد نسبتاً شکوفایی ‌ تجّار ایرانی در نخستین دهه با آن که تجارت هنوز از اندک رونقی بهره ۱۸۳۰ در اواسط 4 مند بودند. ‌ بهره بینی نشده روبرو دیدند. در این ‌ داشت تجّار ایرانی خود را با مشکلاتی پیش مندی از ‌ دوره بود که برای نخستین بار سلطۀ بازرگانان خارجی به دلیل بهره صنعتی برتر و نفوذ سیاسی بیشتر احساس گردید. بیش از همه کاسبان و تجّار وران از رقابت کالاهای خارجی ‌ محلّی، صاحبان صنایع کوچک بومی، و پیشه دستخوش ضرر و خسارت شدند. واردات روزافزون کالاهای اروپایی نه تنها ایران را وابسته به آن کالاها ساخت بلکه در برابر نوسانات اقتصاد جهانی 5 پذیر نمود. ‌ نیز ضربه به همین کیفیّت تجارت در جنوب ایران که از راه برخی بنادر خلیج به خاطر رقابت خط جدید ۱۸۳۰ گرفت از اواخر دهۀ ‌ فارس صورت می های اندکی که در مورد تجارت و پایگاه تجّار در اوایل دوران قاجار صورت ‌ از پژوهش 4 توان به آثار زیر اشاره کرد: ‌ گرفته می G. Hambly “An introduction to the Economic Organization of Early Qajar Iran” Iran 2 (1964) 69-81 and A. K. Lambton “The case Hajji ‘Abd al-Karim, A Study of the role of the Merchants in the Mid-nineteenth Century Persia” in Iran and Islam, in Memory of the Late Vladimir Minorsky ed. C. E. Bosworth (Edinburgh, 1971.) 331-60. W. M. Floor “The Merchants (tujjar) in Qajar Iran” Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft 129 (1976) 101-35. and Cities and Trade xxxv-xi and cited sources. Amanat, A., ed. Cities and Trades: Consul Abbott on the Economy and Society of Iran, 1847-1866. Oxford Oriental Monographs no. 5. (London Ithaca Press, 1983). 5 A. K. Lambton “Persian Trade under the Early Qajar” in Islam and the Trade of Asia ed. D. S. Richards (Oxford 1970) 215-44. See also G. G. Gilbar “The Persian Economy in the mid-19th Century” Die Welt des Islam 19 (1979) no. 1-4, 196-211.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2