باب و جامعۀ بابی ایران

پیشگفتار محمّد شیرازی ‌ این مجموعه به مناسبت دویستمین سالگرد میلاد سیّد علی - شهادت با تیرباران، ۱۸۱۹ اکتبر ۱۹ گردد (تولّد شیراز ‌ ملقّب به باب منتشر می م.). باب در سنّ بیست و پنج سالگی به رسالت برخاست ۱۸۵۰ ژوییه ۹ تبریز ﮬ.ق) و با آوردن آیینی جدید، با صراحت و شجاعت آغاز ۱۲۶۰/. م ۱۸۴۴( عصری نو و نظم نوین دینی را اعلام کرد. ترین رخدادها در تاریخ ‌ّ توان یکی از مهم ‌ قیام باب را به پیامبری می معاصر ایران، و در تاریخ نواندیشی دینی در جهان اسلام دانست. در تاریخ کرد، ‌ ایران از آن نظر که این کشور بار دیگر دیانتی جدید به جهان عرضه می و در تاریخ اسلام از آن دیدگاه که باب در طول عمر کوتاه رسالت خود که بیش از شش سال نبود به طور هدفمند و آ گاهانه با نگاشتن صدها رساله، های ‌ ها و باورهای اسلامی تفاوت ‌ شالودۀ دیانتی مستقل را ریخت که با سنّت های فکری گوناگونی مثل ‌ عمده داشت. جهان اسلام شاهد ظهور نحله های ‌ حروفیّه، نقطویّه یا اسمعیلیّه و تصوّف بوده که راه دیگری جز سنّت ای اسلامی ‌ دستاویز علمای شرع گزیدند. امّا اینان جملگی به صورت فرقه زیر چتر اسلام و قرآن باقی ماندند. تنها باب بود که آ گاهانه و با تفکّری انقلابی اعلام نمود صاحب دیانتی مستقل جدا از اسلام با احکامی جدید باشد. ‌ برای این عصر می [کَور بر ˝ کور در ترقّی است ˝ اساس تفکّر فلسفی باب این پیام او بود که وزن و به معنای دور و دوران.] به عبارت دیگر، در جهانی که روز به روز در آفرین ‌ حال پیشرفت است باید از سننی که به اعتبار دین تقدّس یافته و مشکل چنین آیین خود را ‌ سو شد. باب هم ‌ برید و با تحوّلات جهان امروز هم ‌ اند ‌ شده خواند که خداوند در این روز قیامت، با دینی جدید و تعالیمی ˝ خلقتی بدیع ˝ ای که در ترقّی است ‌ موافق این دوران بر عالمیان عرضه نموده و باید زمانه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2