باب و جامعۀ بابی ایران

131 یباب ۀعماج راتخاس شهرت وی به تدیّن و خیرخواهی با احداث کاروانسراها و حمّام 26 پیوست. و موقوفات گوناگون در نجف و ساختن نهری برای رساندن آب آشامیدنی وی ثروت خانواده خود را صرف خرید زمین و املاک 27 به شهر بالا گرفت. های متعدّدی در آن نواحی احداث نمود. پس از حملۀ وهّابیان ‌ کرد و مغازه به جنوب عراق وی به اصفهان بازگشت و با دختر یکی از بستگان سیّد 28 الاسلام ازدواج کرد. ‌ محمّد باقر شفتی مشهور به حجة ای که عمیقاً به شیخیّه اعتقاد داشتند ‌ پسر او سیّد محمّد علی در خانواده رشد کرد و در جرگه علماء در آمد. وی پس از تحصیل در اصفهان به کربلا رفت و در حوزۀ درس سیّد کاظم رشتی وارد شد. برادر او سیّد هادی که او 29 نیز پیرو مکتب شیخیّه بود با خواهر زاده شفتی، خورشید بیگم وصلت کرد. بعدها هادی نیز به کربلا نقل مکان کرد و همراه با همسرش در حوزۀ درس برادران نهری به مانند پدرشان هم در زمرۀ 30 سیّد کاظم رشتی حضور یافتند. زمان با شوقشان در تحصیل ‌ آمدند. هم ‌ علماء و هم در ردۀ تجّار بشمار می سان عضوی از جامعۀ تجّار ایرانی در عراق از حجرۀ خود در ‌ علوم دینی به برادرشان سیّد ابراهیم نیز که در اصفهان 31 پرداختند. ‌ بغداد به تجارت می ساکن بود به تجارت اشتغال داشت و ظاهراً با برادران دیگر نیز شریک به هندوستان 18 ای، در اواخر قرن ‌ پدر سیِّد مهدی، حاجی سیِّد محمّد طباطبایی زواره 26 نورین مهاجرت کرد و با دختری از خانواده ثروتمند شیعه وصلت نمود. اشراق خاوری، ،۳. ج ظهورالحقو مازندرانی، میرزا اسداللّه، تاریخ ۱۱-۱۲ ،۱۹۶۷/ بدیع ۱۲۳ نیرّین. طهران . برای شرحی در مورد ظهورالحق. از این پس: مازندرانی، ۹۶ ) (طهران بدون تاریخ چاپ . (طهران آتشکدۀ اردستان چنین ن.ک. رفیعی مهرآبادی، ‌ ای هم ‌ خاندان طباطبایی زواره .۱۶۶-۲۰۰ )۱۹۵۷/۱۳۳۶ نام خانوادگی او، نهری، از کلمه نهر (رود) گرفته شده. 27 ۱۲۳ . نشر آثار امری، (طهراننورین نیّرین اشراق خاوری، اشراق خاوری، عبدالحمید. 28 .۱۳-۱۴ ). م ۱۹۷۷(۱۳۴۵ / بدیع 1۱۲۳ ، ). چاپ دوّم نشر آثار امری. (طهران ۱۳۲۳ / بدیع . همسران سیّد مهدی و سیّد محمّد باقر شفتی هر دو نورین از این پس: اشراق خاوری، شیخی بودند. که بعدها شمس الدّوله لقب گرفت. بابی مؤمنی بود که قرّةالعین را در سفر او از بغداد 29 تذکرةالوفا فی ترجمة حیاةالقدماء به قزوین همراهی کرد ن.ک. عبدالبهاء، عباس. ، و اشراق تذکرةالوفا . از این پس: عبدالبهاء ۲۶۸ -۹۰.)۱۹۲۴/۱۳۴۲ (حیفا الاحبّاء، .۴۱-۵۲ نورین خاوری، ظهور شان باشد، ‌ که مراقب تجارت خانوادگی ‌ سیّد ابراهیم در اصفهان ماند ظاهراً برای آن 30 .98 الحق -۱۹۲۳ جلد، (قاهره ۲ . الکواکب الدرّیه فی مآثرالبهائیّه آیتی تفتی، عبدالحسین [آواره]. 31 .کواکب . از این پس: آیتی، ۴۱۰ )۱۹۲۴

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2