باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 132 ثروتی که در چند دهه آینده اندوختند نه فقط از طریق تجارت بلکه از 32 بود. چنین ‌ های ایشان در خرید زمین زراعی و روستاهای چندی و هم ‌ گذاری ‌ سرمایه دهد که ‌ شیوۀ معاملات سیّد ابراهیم نشان می 33 دست آمده بود. ‌ مستغلات به برادران نهری به مانند نماینده و یا بانک مورد اعتماد برخی مجتهدین بزرگ اصفهان مانند سیّد محمّد حسین امام جمعه اصفهان و سیّد محمّد باقر شفتی 34 ند. ‌ مند بود ‌ نیز فعّالیّت داشته و از روابط بسیار خوبی با ایشان بهره ایمان به نهضت جدید تحوّلات خطیری در حیات خاندان نهری بوجود موفق به دیدار باب هنگام زیارت 1258/۱۸۴۲ آورد. دو برادر نهری در سال هنگامی که 35 او در عتبات شدند و مانند بسیاری دیگر شیفتۀ او گردیدند. )، هادی و محمّد علی که ۱۲۶۰/۱۸۴۴( باب در شیراز اظهار امر نمود احتمالاًاین خبر را از ملّا علی بسطامی شنیده بودند از نخستین کسانی بودند که ایمان خود را به باب ابراز داشتند و برای دیدار او به شیراز شتافتند. امّا در بازگشت از اصفهان 36 هنگامی به شیراز رسیدند که وی در سفر حجاز بود. شناختند ‌ آنان ملّا حسین بشرویی را که از دوران اقامت خود در عتبات می بار دیگر در 37 ملاقات نمودند و ایمان خود را به باب به وی ابراز داشتند. پس از آن 38 سفر دیگری برای ملاقات باب به شیراز کردند. ۱۲۶۱/۱۸۴۵ سال محمّد علی به کربلا بازگشت امّا هادی در اصفهان ماند. برادران نهری به های مشهور شیخی موفّق شدند طرفداری بسیاری از پیروان ‌ عنوان شخصیّت شیخیّه را به آیین جدید جلب نمایند، اگر چه برادرشان سیّد ابراهیم در آن 39 زمان علاقۀ زیادی به پیوستن به این نهضت نشان نداد. .۴13 ، جا ‌ همان 32 .۲8 نورین ؛ اشراق خاوری، ۴13 ، جا ‌ همان 33 ۴۱۳ کواکب آیتی، 34 Nabil Zarandi, The Dawn-Breakers: Nabil’s Narrative of the Early Days of the Baha’i Revelation, translated and edited by Shoghi Effendi, (Wilmette, Ill. 1932) 208. Hereafter cited as: Nabil. .۳۱ ،۱۵-۶۱ نورین اشراق خاوری، 35 .97 ظهور الحق .31-32 ،1۶ جا ‌ همان 36 .Nabil 100 ؛۳۱-۳۲ نورین اشراق خاوری، 37 .۹۷ ظهورالحق ن.ک.مازندرانی، ۳۲ ،۱۶ نورین اشراق خاوری، 38 آمده 28-30 نورین ای که بخشی از آن در اشراق خاوری، ‌ . در نامه ۴۱۱ کواکب آیتی، 39

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2