باب و جامعۀ بابی ایران

141 یباب ۀعماج راتخاس سوختی قلب ذبیح ناتوان عارفی چون آن به عالم کس ندید عاقبت در راه حق گشتی شهید اسم او در دفتر عشاق ماند 68 خود به جنّت آن جوان مرکب براند. بازرگانان شیخی اصفهان و کاشان تنها تجّاری نبودند که به باب ایمان آوردند. در قزوین خانوادۀ فرهادی از جمله نخستین مؤمنان به این آیین در دو ۱۲۶۰/۱۸۴۴ سالیانی پیش از سال 69 آیند. ‌ بشمار می ۱۲۶۱/۱۸۴۵ سال وردی و حاجی اسداللّه فرهادی، از آذربایجان ‌ برادران فرهادی، حاجی اللّه به قزوین نقل مکان کردند و به تجارت بین یزد و سواحل بحر خزر اشتغال ثروتی که در تجارت ابریشم اندوختند بر شهرت و اعتبار ایشان در 70 داشتند. جامعۀ قزوین افزود. از سوی دیگر ارتباط آنان با آیین جدید ایشان را از به خاطر آشنایی قبلی ایشان با شیخ احمد احسائی 71 مدافعین عمدۀ آن نمود. برادران فرهادی از جمله 72 قزوینی شان با ملّا عبدالوهّاب ‌ و یا به خاطر دوستی طرفداران صمیمی فرقۀ شیخیّه شدند و در آخرین سفر احسائی به قزوین در در رقابت شدیدی که برای 73 میهماندار او بودند. ۱۲۳۵/۱۸۱۹ حدود سال تسلط بر جامعۀ دینی قزوین وجود داشت برادران فرهادی در کنار عبدالوهّاب . در مورد برادران کاشانی ن.ک. گلپایگانی، میرزا ابوالفضل و ۲۹ ورق ب ذبیح مثنوی 68 . (تاشکند بدون تاریخ چاپ کشف الغطاء عن حیل اعداء گلپایگانی، سیّد مهدی. نقطةالکاف و کاشانی، کشف الغطاء . از این پس: گلپایگانی، ۴۲-۴۵ ).]۱۹۱۹ً [احتمالا تاریخ ) و همدانی، ۲۲۲-۲۳( سمندر. سوای آن در ۱۹۸ و ۱۷۵-۷۶ ،۲۵۹ ،۱۲۰-۲۴ ،۱۱۳ دهند. ‌ هایی در مورد ذبیح به دست می ‌ آ گاهی مثنوی نیز در اشاره به جدید بر اساس الدرّیه ‌ ظهور الحق و کواکب ،سمندر در ‌ اطّلاعات درباره خاندان فرهادی 69 اند. در ‌ جزئیات بیشتری ارائه داده نبیل و قزوینی خاطرات آقا محمّد جواد فرهادی است. توان یافت. ‌ شرح احوال طاهره قرّةالعین نیز اطّلاعاتی درباره خانواده فرهادی می .91 سمندر و 372 ظهور الحق مازندرانی، 70 اللّه وردی در قزوین به رؤیاهای روحانیش معروف بود. ،Nabil 165 71 چنین ن.ک. تنکابنی، میرزا محمّد بن ‌ درباره عبدالوهّاب فصل طاهره را ببینید، هم 72 -۲۴ .) ، چاپ دوّم. تهران بدون تاریخ چاپ ۱۸۸۶/۱۳۰۴ . (تهرانقصص العلماء سلیمان. ، که ۸۰۹-۱۲ ،۲/۲ . جطبقات اعلام الشیعه ، طهرانی، العلماء ‌ قصص . از این پس: ۳۵ ،۲۲ پایه ‌ نویسد تردید تنکابنی مبنی بر اینکه عبدالوهّاب شایستۀ مقام اجتهاد نبوده کاملاً بی ‌ می است. .9۵ کواکب آیتی، 73

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2