باب و جامعۀ بابی ایران

145 یباب ۀعماج راتخاس شدّت مورد اتّهام ‌ در نتیجه خانواده فرهادی به 88 عامل قتل کمک کرده باشد. و سوءظن قرار گرفت. شهر قزوین در آشوب افتاد و لوطیان قزوین دو بار خانۀ علاوه حاجی اسداللّه و ‌ خانوادۀ فرهادی را غارت و منهدم کردند.به اش همراه با هفتاد تن دیگر از بابیان دستگیر و در دارالحکومه ‌ برادرزاده بعدها به اصرار و پافشاری ملّا محمّد برغانی، همسر 89 زندانی گردیدند. قرّةالعین، که اینک بر مسند پدر نشسته بود، حاج اسداللّه همراه با هفتاد تن طهران فرستاده شدند و حاج اسداللّه در زندان طهران ‌ از دیگر بابیان به 90 درگذشت. محمّد هادی با فرار به طهران از دستگیری و زندان رست ولی در یک اقدام شجاعانه در لباس ساربانی یزدی برای نجات برادر کوچکترش که در در این زمان طاهره در 91 زندان دارالحکومه قزوین بود به آن شهر بازگشت. منزل پدرش تحت نظارت شدید زنان مورد اعتماد پدر قرار داشت و برای آن که با بابیان ملاقات نکند همواره جمعی از لوطیان در جلوی خانه کشیک معذلک برای رهایی طاهره 92 کشیدند، لذا فرار دادن او بسیار مشکل بود. ‌ می ای کشیدند. خاتون جان، ‌ از حصر، آقا محمّدهادی با همکاری بهاءاللّه نقشه همسر آقا محمّد هادی در لباس یک زن رختشوی وارد خانه شد و پیام آنان را به طاهره رسانیده شب هنگام آقا حسن نجار و دو تن از لوطیان طرفدار ها، ولی و قلی، آقا محمّد هادی را در فرار طاهره از خانۀ پدرش ‌ فرهادی 93 یاری دادند و ایشان شبانه راه قزوین به طهران را پیمودند. فرار طاهره ضربۀ بزرگی به ملّا محمّد و خانوادۀ برغانی وارد آورد. برای ها خانۀ فرهادی را غارت کردند. همسر آقا محمّد ‌ سوّمین بار طلّاب و لوطی فرهادی و خاتون جان مجبور شدند برای فرار از مرگ مدّت چهار ماه در محمّد 94 ای در خارج قزوین، متحصّن شوند. ‌ امامزاده احمد، امامزادۀ مخروبه ن.ک. به فصل طاهره 88 .۳۷۵ ظهورالحق و مازندرانی، 92 سمندر 89 .230 سمندر 90 .37۵ ظهور الحق مازندرانی، 91 .۳۷۶ ظهورالحق و مازندرانی، 3۶۱ سمندر 92 .۳۶۲-۶۵ سمندر 93 .378-79 ظهور الحق مازندرانی، 94

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2