باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 146 هادی فرهادی طاهره را تا اجتماع بدشت همراهی کرد ولی از آن پس نشانی 95 از او در دست نیست. او نیز ظاهراً در واقعۀ نیالا به قتل رسید. ها و اموالشان ‌ دیگر بابیان قزوین نیز مورد سرکوب و آزار قرار گرفتند. خانه را به عنوان ضمانت برای پرداخت غرامت هنگفتی مصادره نمودند و امّا 96 خودشان یا به زندان افتادند و یا مجبور به فرار به شهرهای دیگر گشتند. نیروی ایمان و مقاومت ایشان حتّی ۱۸۴۸ رغم وقایع سهمگین سال ‌ علی ، یکی از قزوینی تشدید شد. شرحی که چند سال بعد حاج محمّد نصیر در بردگان [بقیّةالسیف] قلعۀ طبرسی، از ‌ بازرگانان محلّی قزوین و از جان به رغم ‌ جویی و استقامتی است که علی ‌ خود به یادگار گذارده نمونۀ روحیّۀ مبارزه نویسد: ‌ خورد. وی می ‌ تعادل و مسالمت غالب در تفکّر بهائی هنوز به چشم می در خواهند کرد ‌ اند بزودی جبّۀ فرعونی را از تن به ‌ مخالفان ما که هنوز فراوان ˝ و ردای فقر و مشقّت خواهند پوشید تا این سرزمین مطهّر از شرّ منحرفین های بعد ‌ در سال 97˝. بار نشیند ‌ خلاص شود و نهال اخلاق که غرس شده به ناپذیرش در گسترش امر بابی موجب آزار و سرکوب ‌ های خستگی ‌ فعّالیّت شریک 98 محمّد نصیر شد و به اتهام توطئه علیه دولت بارها به زندان افتاد. نویسد امور تجاری او به خاطر ‌ می سمندر تجاری محمّد نصیر، شیخ کاظم وی ۱۳۰۰/۱۸۸۳-۱۸۸۲ در سال 99 ناپذیر به کلّی مختل گردید. ‌ آزارهای وقفه 100 زندان افتاد و در آنجا درگذشت. ‌ بار دیگر در رشت به اکبر نبیل (که بعدها لقب قزوینی ، شیخ محمّد سمندر پدر شیخ کاظم جویی نصیر را نداشت ‌ گرفت) یکی دیگر از تجّار قزوین، سرسختی و مبارزه ولی در پایمردی در راه آمالش از او کمتر نبود. پدر او آقا رسول از پیروان ملاقات کرده ۱۲۵۸/۱۸۴۲ زیست و باب را در سال ‌ شیخیّه بود که در کربلا می .337 ظهور الحق و مازندرانی، 93 سمندر 95 .21 سمندر و ۴8۶-88 ، قزوینی 96 . فقط بخشی از این ۵17-18 تاریخ سمندر ، ضمیمه قزوینی خاطرات حاج محمّد نصیر 97 خاطرات در دست است. .21۵ سمندر و ۵18-20 ، جا ‌ همان 98 .21۵ سمندر 99 .21۶ جا ‌ همان 100

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2